Siirry sisältöön

Koulutus

Kääntäjäksi, tulkiksi tai muuksi kieliasiantuntijaksi voi Suomessa opiskella useassa korkeakoulussa. Myös alan ammattitutkinnot valmistavat ammattiin. Alalle hakeutuvalta edellytetään hyvää yleissivistystä sekä kiinnostusta kieliä ja monikulttuurisuutta kohtaan.

Tällä sivulla kerromme lyhyesti, missä kielialaa voi opiskella ja minkälaisiin tehtäviin koulutuksella voi suunnata. Kiinnostavaa tietoa kieliasiantuntijoiden työelämästä löydät myös Kiekaus-lehtemme arkistosta.

Käännösviestintä ja vieraat kielet

Ammattikääntäjäksi ja tekniseksi viestijäksi

Käännösviestintää voi opiskella Helsingin yliopiston, Tampereen yliopiston, Turun yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston maisteriohjelmissa. Opinnoissa perehdytään ammattimaiseen kääntämiseen ja tulkkaukseen sekä käännöstieteeseen. Kääntämisen perusteita sivutaan näiden yliopistojen kielten kandidaattiohjelmissa, mutta ammattiin ohjaavat tiedot ja taidot omaksutaan vasta maisteriohjelmissa.

Kääntämisen opinnoissa voi erikoistua esimerkiksi lain ja hallinnon alaan, talouden ja tekniikan tekstien kääntämiseen, tekniseen viestintään, audiovisuaaliseen kääntämiseen, kirjallisuuden kääntämiseen tai terminologiaan. Opinnoissa perehdytään myös käännöstieteen suuntauksiin ja tutkimukseen, kääntäjän työvälineisiin, kehitetään tiedonhakutaitoja ja omaksutaan ammattietiikkaa.

Maisteriopinnoissa voi myös suorittaa auktorisoidun kääntäjän tutkintoon vaadittavat opinnot, jonka jälkeen voi hakea Opetushallituksesta oikeutta toimia auktorisoituna kääntäjänä. Auktorisoitu kääntäminen on kääntämisen erikoisalue, jossa auktorisoitu kääntäjä laatii laillisesti pätevän käännöksen esimerkiksi viranomaispäätöksen tai oikeuskäsittelyn välineeksi.

Muuksi kieliasiantuntijaksi

Helsingin, Tampereen, Turun ja Itä-Suomen yliopistojen lisäksi vieraita kieliä ja kulttuuria voi opiskella myös Jyväskylän ja Oulun yliopistoissa sekä Åbo Akademissa. Kielen ja kulttuurin tai kieliasiantuntijan koulutusohjelmat tarjoavat monipuoliset valmiudet toimia erilaisissa monikielistä viestintää vaativissa asiantuntijatehtävissä. Myös sivuainevalinnat vaikuttavat suuntautumismahdollisuuksiin. Vieraiden kielten tutkinto-ohjelmista valmistuneet suuntautuvatkin laajasti erilaisiin työtehtäviin aina johtotehtävistä konsultointiin, viestintään ja markkinointiin.

Lue lisää:

 

Tulkkaus

Puhuttujen kielten tulkiksi

Tulkkausta voi opiskella Helsingin, Tampereen, Turun ja Itä-Suomen yliopistoissa valinnaisena osana kielten koulutusohjelmia. Puhuttujen kielten asioimistulkiksi opiskellaan Diakonia-ammattikorkeakoulussa, jossa keskitytään ei-eurooppalaisten kielten opetukseen.

Tulkkauksen opetus voi sisältää asioimis-, oikeus- ja konferenssitulkkauksen opintoja. Kursseilla opetellaan konsekutiivi- ja simultaanitulkkauksen tekniikoita sekä kuiskaustulkkausta.

Viittomakielen tulkiksi

Suomalaisen viittomakielen tulkkeja koulutetaan Humanistisessa ammattikorkeakoulussa Helsingissä ja Kuopiossa sekä Diakonia-ammattikorkeakoulussa. Koulutus kestää neljä vuotta ja on laajuudeltaan 240 opintopistettä.

Viittomakielen tulkin koulutusohjelman aikana opiskelija rakentaa itselleen ammattitaidon, jonka avulla hän pystyy toimimaan tulkkina viittomakielisen kielivähemmistön ja suomenkielisen enemmistön välillä. Koulutuksen keskeisimpiä tavoitteita ovat hyvän suomen ja suomalaisen viittomakielen taidon omaksuminen sekä suomalaisen valtakulttuurin ja viittomakielisen vähemmistökulttuurin tuntemus.

Täydennyskoulutusta tarjotaan ammatillisina erikoistumisopintoina sekä Humanistisessa että Diakonia-ammattikorkeakoulussa. Täydentävien opintojen kautta voi saada pätevyyden esimerkiksi kirjoitustulkkaukseen.

Puhevammaisten tulkiksi

Puhevammaisten tulkkeja koulutetaan Humanistisessa ammattikorkeakoulussa Kuopiossa tulkkauksen ja kommunikaatio-ohjauksen koulutusohjelmassa. Puhevammaisten tulkiksi voi kouluttautua myös Diakonia-ammattikorkeakoulun viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen koulutusohjelmassa. Koulutus kestää neljä vuotta ja on laajuudeltaan 240 opintopistettä.

Puhevammaisten tulkit voivat toimia tulkkeina tilanteissa, joissa käytetään kommunikaatiota tukevia menetelmiä, esimerkiksi kuvakommunikaatiota. Vahva pedagoginen osaaminen ja vuorovaikutuksen asiantuntijuus luovat perustan kommunikaation ohjaus-, neuvonta- ja valmennustehtäviin eri-ikäisille asiakkaille ja eri tahoille.

Asioimistulkkauksen ammattitutkinto

Asioimistulkkauksen ammattitutkinto on ammatillinen näyttötutkinto. Sen perusteissa edellytetty osaaminen voidaan hankkia eri tavoin, ja hankittu ammattitaito osoitetaan käytännön työtehtävissä. Osaamisen arvioivat opettaja ja työelämän edustaja yhdessä.

Asioimistulkkauksen ammattitutkinto sopii työn ohessa opiskeltavaksi.

Asioimistulkkauksen ammattitutkinto on tarkoitettu jo ammatissa toimivalle asioimistulkille, joka haluaa vahvistaa osaamistaan ja suorittaa ammattitutkinnon. Se sopii myös asioimistulkin ammatista kiinnostuneelle. Tällöin edellytetään jo ennestään sujuvaa kirjallista ja suullista kielitaitoa suomessa ja toisessa työkielessä sekä hyviä viestintätaitoja ja soveltuvuutta ammattiin.

Asioimistulkkauksen ammattitutkinto on laajuudeltaan 150 osaamispistettä. Ammattitutkinto muodostuu viidestä pakollisesta ja yhdestä valinnaista tutkinnon osasta.

Lisää tutkinnon perusteista voit lukea Opetushallituksen ePerusteet-palvelusta

Asioimistulkkauksen ammattitutkinnon voi suorittaa esim. Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa (TAKK).

Oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinto

Oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinto on vaativa näyttötutkinto. Se on tarkoitettu tulkeille, joilla on vankkaa kokemusta oikeusalan tulkkauksista. Tutkinto suoritetaan näytöillä henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on oikeus hakea Opetushallituksen ylläpitämään oikeustulkkirekisteriin.

Tutkinnon suorittanut on kerryttänyt itselleen ammattitaidon toimia tulkkina oikeuskäsittelyjen lisäksi muun muassa poliisin, Maahanmuuttoviraston, Rajavartiolaitoksen, Tullin ja vankeinhuollon prosesseissa sekä eri viranomaisten hallinnollisissa menettelyissä.

Lisää tutkinnon perusteista voit lukea Opetushallituksen ePerusteet-palvelusta

Oikeustulkin erikoisammattitutkinnon voi suorittaa Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa (TAKK).