Siirry sisältöön

Koulutus

Kääntäjäksi, tulkiksi tai muuksi kieliasiantuntijaksi voi Suomessa opiskella useassa korkeakoulussa. Myös alan ammattitutkinnot valmistavat ammattiin. Alalle hakeutuvalta edellytetään hyvää yleissivistystä sekä kiinnostusta kieliä ja monikulttuurisuutta kohtaan.

Kääntäjä ja tulkki eivät ole suojattuja ammattinimikkeitä, minkä vuoksi kuka tahansa voi harjoittaa näitä ammatteja. Siksi kaikilla alalla työskentelevillä ei välttämättä ole kääntämisen koulutustaustaa. Koulutus kuitenkin antaa etulyöntiaseman.

Kääntämisen opinnot

Maisteriopinnoista ammattikääntäjäksi ja tekniseksi viestijäksi

Käännöstiedettä opiskellaan Helsingin yliopistossa, Tampereen yliopistossa, Turun yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistoissa niiden maisteriohjelmissa. Opinnoissa perehdytään ammattimaiseen kääntämiseen ja tulkkaukseen sekä käännöstieteeseen. Kääntämisen perusteita sivutaan näiden yliopistojen kielten kandidaattiohjelmissa, mutta ammattiin ohjaavat tiedot ja taidot omaksutaan vasta maisteriohjelmissa.

Kääntämisen opinnoissa voi erikoistua esimerkiksi lain ja hallinnon alaan, talouden ja tekniikan tekstien kääntämiseen, tekniseen viestintään, audiovisuaaliseen kääntämiseen, kirjallisuuden kääntämiseen tai terminologiaan. Opinnoissa perehdytään myös käännöstieteen suuntauksiin ja tutkimukseen, kääntäjän työvälineisiin, kehitetään tiedonhakutaitoja ja omaksutaan ammattietiikkaa.

Auktorisoidun kääntäjän tutkinto

Auktorisoitu kääntäminen on kääntämisen erikoisalue, jossa auktorisoitu kääntäjä laatii laillisesti pätevän käännöksen esimerkiksi viranomaispäätöksen tai oikeuskäsittelyn välineeksi.

Oikeutta toimia auktorisoituna kääntäjänä voi anoa, jos hakija on suorittanut

  • hyväksytysti auktorisoidun kääntäjän tutkinnon tai
  • ylemmän korkeakoulututkinnon, johon sisältyvät vähintään 60 opintopisteen laajuiset käännöstieteen opinnot ja vähintään kuuden opintopisteen laajuiset auktorisoidun kääntämisen opinnot tai
  • virallisen kääntäjän tutkinnon (nykyjärjestelmää edeltänyt järjestelmä)

ja hän täyttää muut laissa auktorisoiduista kääntäjistä (1231/2007), valtioneuvoston asetuksessa auktorisoiduista kääntäjistä (1232/2007) määrätyt ehdot.

Auktorisoidun kääntäjän tutkinnossa osoitetaan tutkintokielten kieli- ja kääntämistaito sekä auktorisoidun kääntäjän ammatinharjoittamisessa tarvittava muu taito.

Oikeus toimia auktorisoituna kääntäjänä on voimassa viisi vuotta kerrallaan.

Kaikki tiedustelut auktorisoidun kääntäjän tutkinnosta: Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunnalta auktoris.lautakunta@oph.fi

Lue lisää:

 

Tulkkaus

Puhuttujen kielten tulkiksi

Tulkkausta voi opiskella Helsingin, Tampereen, Turun ja Itä-Suomen yliopistoissa valinnaisena osana kielten koulutusohjelmia. Puhuttujen kielten asioimistulkiksi opiskellaan Diakonia-ammattikorkeakoulussa, jossa keskitytään ei-eurooppalaisten kielten opetukseen.

Tulkkauksen opetus voi sisältää asioimis-, oikeus- ja konferenssitulkkauksen opintoja. Kursseilla opetellaan konsekutiivi- ja simultaanitulkkauksen tekniikoita sekä kuiskaustulkkausta.

Viittomakielen tulkiksi

Suomalaisen viittomakielen tulkkeja koulutetaan Humanistisessa ammattikorkeakoulussa Helsingissä ja Kuopiossa sekä Diakonia-ammattikorkeakoulussa Turussa. Koulutus kestää neljä vuotta ja on laajuudeltaan 240 opintopistettä.

Viittomakielentulkin koulutusohjelman aikana opiskelija rakentaa itselleen ammattitaidon, jonka avulla hän pystyy toimimaan tulkkina viittomakielisen kielivähemmistön ja suomenkielisen enemmistön välillä. Koulutuksen keskeisimpiä tavoitteita ovat hyvän suomen ja suomalaisen viittomakielen taidon omaksuminen sekä suomalaisen valtakulttuurin ja viittomakielisen vähemmistökulttuurin tuntemus.

Täydennyskoulutusta tarjotaan ammatillisina erikoistumisopintoina molemmissa oppilaitoksissa. Täydentävät opinnot ovat laajuudeltaan 20–40 opintopistettä.

Asioimistulkkauksen ammattitutkinto

Asioimistulkkauksen ammattitutkinto on ammatillinen näyttötutkinto. Sen perusteissa edellytetty osaaminen voidaan hankkia eri tavoin, ja hankittu ammattitaito osoitetaan käytännön työtehtävissä. Osaamisen arvioivat opettaja ja työelämän edustaja yhdessä.

Asioimistulkkauksen ammattitutkinto sopii työn ohessa opiskeltavaksi.

Asioimistulkkauksen ammattitutkinto on tarkoitettu jo ammatissa toimivalle asioimistulkille, joka haluaa vahvistaa osaamistaan ja suorittaa ammattitutkinnon. Se sopii myös asioimistulkin ammatista kiinnostuneelle. Tällöin edellytetään jo ennestään sujuvaa kirjallista ja suullista kielitaitoa suomessa ja toisessa työkielessä sekä hyviä viestintätaitoja ja soveltuvuutta ammattiin.

Asioimistulkkauksen ammattitutkinto on laajuudeltaan 150 osaamispistettä. Ammattitutkinto muodostuu viidestä pakollisesta ja yhdestä valinnaista tutkinnon osasta.

Lisää tutkinnon perusteista voit lukea Opetushallituksen ePerusteet-palvelusta

Asioimistulkkauksen ammattitutkinnon voi suorittaa esim. Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa (TAKK).

Oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinto

Oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinto on vaativa näyttötutkinto. Se on tarkoitettu tulkeille, joilla on vankkaa kokemusta oikeusalan tulkkauksista. Tutkinto suoritetaan näytöillä henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on oikeus hakea Opetushallituksen ylläpitämään oikeustulkkirekisteriin.

Tutkinnon suorittanut on kerryttänyt itselleen ammattitaidon toimia tulkkina oikeuskäsittelyjen lisäksi muun muassa poliisin, Maahanmuuttoviraston, Rajavartiolaitoksen, Tullin ja vankeinhuollon prosesseissa sekä eri viranomaisten hallinnollisissa menettelyissä.

Lisää tutkinnon perusteista voit lukea Opetushallituksen ePerusteet-palvelusta

Oikeustulkin erikoisammattitutkinnon voi suorittaa Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa (TAKK).

Oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutus

Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto ja Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) käynnistivät yhdessä oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutuksen vuonna 2018.

Oikeustulkkaukseen pätevöittävä erikoistumiskoulutus on tarkoitettu tulkkausalan ammattilaisille, joilla on ylempi- tai alempi korkeakoulututkinto. Koulutukseen hakeutuvilta edellytetään työkokemusta tulkkauksesta tai oikeusalalta ja kahden kielen ammattimaista kielitaitoa.

40 opintopisteen laajuinen koulutus vastaa laadukkaan oikeustulkkauksen ja pätevien oikeustulkkien kasvaneeseen tarpeeseen.

Koulutus tarjoaa mahdollisuuden hakea oikeustulkkirekisteriin.

OIkeustulkkauksen erikoistumiskoulutus on maksullinen. Sen toteuttavat yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto ja Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak).