Siirry sisältöön

Tulkkausalan megatrendit

Lena Segler-Heikkilä / 24.1.2024

Kuusiosaisessa artikkelisarjassa käsitellään tulkkausalan megatrendejä. Artikkelisarjaa varten haastateltiin viittä tulkkausalan asiantuntijaa. Heille esitetyt kysymykset pohjautuvat Sitran julkaisemiin megatrendeihin 2023. Tässä artikkelisarjan ensimmäisessä osassa kerrotaan Sitran julkaiseman megatrendiselvityksessä 2023 käsiteltyjä valtasuuntauksia ja esitellään haastateltuja asiantuntijoita ja esitellään blogisarjan osakirjoituksia.

 

 

Kuva: Tomasz Frankowski, Unsplash
Kuva: Tomasz Frankowski, Unsplash

Sitran megatrendiselvitys 2023

Megatrendit ovat useista ilmiöistä koostuvia valtasuuntauksia, jotka kuvaavat laajoja muutoskaaria. Ne tuovat esiin meidän ympärillämme tapahtuvia ilmiöitä. Sitra julkaisi viime tammikuussa vuoden 2023 megatrendiselvityksen (Sitra 2023). Selvityksestä käy ilmi seuraavat valtasuuntaukset.

Luonnon kantokyky murenee

Ihmiset kuormittavat elollista ja elotonta luontoa yli kantokyvyn rajojen. Luonnon monimuotoisuus heikkenee nopeasti, jätteiden määrä kasvaa ja luonnonvaroja kulutetaan liikaa. Lisäksi ilmasto kuumenee. Tämä kuormittaminen vaarantaa ihmisten hyvinvoinnin ja talouden pohjan, joten ekologista jälleenrakentamista tulisi aloittaa mahdollisimman pian. Tämä tarkoittaa toimenpiteitä, jotka parantavat sekä luonnon tilaa että ihmisten hyvinvointia.

Hyvinvoinnin haasteet kasvavat

Tähän ilmiöön vaikuttavat monet suuret muutokset ihmisen arjessa. Väestöstä tulee yhä monimuotoisempi ja ihmisiä muuttaa entistä enemmän kasvukeskuksiin. Edellä mainittu luonnon kantokyvyn mureneminen tarkoittaa ekologista kestävyyskriisiä, jolla on suora vaikutus ihmisten terveyteen. Lisäksi työelämän muutokset, pandemian jälkiseuraukset, yleinen epävarmuus tulevaisuudesta liittyen mm. Ukrainan sotaan vaikuttavat ihmisten henkiseen jaksamiseen. Väestön ikääntymisellä on vaikutuksia hyvinvointivaltion rahoitukseen, sosiaali- ja terveyspalveluiden riittävyyteen sekä työikäisten määrään.

Demokratian kamppailu kovenee

Kriisin sattuessa demokratiat voivat joko heikentyä tai vahvistua. Venäjän hyökkäyksen myötä demokraattiset yhteiskunnat ovat havahtuneet demokratian tärkeyteen, merkitykseen ja puolustamisen tarpeeseen. Samalla on havaittavaa, että demokratian periaatteita ja ihanteita kyseenalaistetaan jopa vakiintuneissa demokratioissa. Autoritaarisia toimintatapoja ja malleja yritetään soveltaa sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Havaittavissa on myös geopoliittisen valtataistelun paluu sisältäen eri yhteiskuntajärjestelmien välistä voimakasta vastakkainasettelua. Rauhanomainen ja hallittu siirtyminen kohti kestävämpää ja reilumpaa yhdessäeloa ei näytä kovin todennäköiseltä. Samalla koko maailmanjärjestyksen horjuminen sekä luottamuspula maailmanjärjestyksestä vastuuta kantavia tahoja kohtaan lisääntyvät.

Kilpailu digivallasta kiihtyy

Sitran mukaan teknologia, data ja viime aikoina nopeasti kehittynyt digitalisaatio ovat tärkeitä osia ihmisten arkea ja kaikkia toimialoja. Teknologian nopean kehityksen ja käyttöönoton myötä syntyy uusia yhteiskunnallisia mahdollisuuksia ja haasteita. Datan kerääminen ja hyödyntäminen mahdollistaa uusien räätälöityjen palveluiden yksityis- sekä organisaatioiden käyttöön. Samalla nopea teknologian kehitys herättää myös digimaailman pelisääntöihin, teknologian vaatimiin resursseihin sekä teknologian kehityssuuntiin liittyviä kysymyksiä. Tällaisia teemoja ovat muun muassa teknologiajättien tämänhetkinen ylivalta ja kriittisten resurssien riittävyys.

Talouden perusta rakoilee

Tarve uudistaa taloutta lisääntyy globaalin eriarvoisuuden kasvun sekä ekologisen kestävyyskriisin myötä. Nykyinen talousjärjestelmä ei sellaisenaan ole luonnon ja ihmisen kannalta kestävä. Vastuullisuuden merkitys kaikessa toiminnassa korostuu. Vastuullisuus koskee ihmisoikeuskysymyksiä ja ympäristökysymyksiä sekä luonnon tilan ja ihmisen hyvinvoinnin parantamiseen liittyviä teemoja. Talouden roolia ja merkitystä tulisi miettiä uudelleen. (Sitra 2023.)

 

Asiantuntijat haastattelussa

Artikkelisarjaa varten haastateltiin Kieliasiantuntijat ry:n toiminnanjohtaja Hanna Gorschelnikiä, Osuuskunta Viassa työskentelevää talouspäällikkö ja viittomakielen tulkki Outi Huuskoa, Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton toiminnanjohtaja Jenni Kavénia, Tampereen yliopiston käännöstieteen professori Kaisa Koskista sekä Evantia Oy:llä sekä Intertext-osuuskunnassa työskentelevää kääntäjä, konferenssi- ja kirjoitustulkki Pia von Esseniä.

Kuvassa vasemmalta oikealle Hanna Gorschelnik (kuva Laura Piiroinen), Outi Huusko (kuva Jarkko Mikkonen), Jenni Kavén, Kaisa Koskinen ja Pia von Essen (kaikki kolmen kuvan kuvaaja Maarit Laitinen / SKTL)

Kaikki haastatteluun osallistuneet vastasivat samaan kysymykseen ja samoihin alakysymyksiin: ”Millä tavalla Sitran julkaisemassa selvityksessä mainitut megatrendit näkyvät tulkkausalalla?” Haastatteluista kävi ilmi, että megatrendien vaikutuksia pystytään hahmottamaan tulkkausalan näkökulmasta sekä uhkina että mahdollisuuksina. Tästä syystä lukujen otsikoissa on Sitran käyttämien uhkaa korostavien teemojen sijasta käytetty neutraaleja ilmaisuja. Haastattelujen aikana todettiin myös usean tulkkausalan nykyilmiön liittyvän kahteen tai useampaan megatrendiin ja tulkkausalan megatrendien huomattiin myös kytkeytyvän toisiinsa.

Tulkkausalan megatrendit peilattuina yhteiskunnallisiin megatrendeihin

Artikkelisarjassa esitellään tulkkausalan asiantuntijoiden näkemyksiä yllä mainituista yhteiskunnallisista megatrendeistä suhteessa tulkkausalaan

Teema 1: Luonnon kantokyky ja tulkkausala

Aiheina ovat ilmastopakolaisuuden mahdollinen vaikutus tulkkausalaan, varautuminen kriisitilanteisiin, kuurojen ja huonokuuloisten maahanmuuttajien tilanne Suomessa sekä tulkkausalan hiilijalanjälki.

Teema 2: Hyvinvointi ja tulkkausala

Aiheina ovat hyvinvointiyhteiskunnan mahdollisen alasajon vaikutukset tulkkausalaan, terveysteknologian rooli suhteessa tulkkaukseen, kielellisen hyvinvoinnin merkitys, väestön ikääntymisen merkitys tulkkausalalle, julkishallinnon tietämys- ja osaamistason nostamisen tarve tulkkausalan osalta sekä Kelan kilpailutusten ongelmallisuus.

Teema 3: Demokratia ja tulkkausala

Aiheina ovat tulkkausala demokratiaa edistävänä alana, viranomaisten tulkkausalan ymmärtäminen ja edistäminen sekä tulkkausten laadun varmistaminen, reagointi nopeasti muuttuviin yhteiskunnallisiin tilanteisiin ja tarpeisisiin suhteessa tulkkaukseen, kielten opetuksen ja oppimisen riittävyys sekä sen vaikutukset tulkkausalaan, yhteiskunnan asenteiden ja polarisoitumisen seuraukset tulkkauspalveluihin.

Teema 4: Digitaalisuus ja tulkkausala

Aiheina ovat tekoäly, tulkkien teknologiataidot, suurten tulkkausyritysten valta, etätulkkaus sekä puheentunnistuksen rooli tulevaisuudessa.

Teema 5: Talous ja tulkkausala

Aiheina ovat yhteiskunnallisen taloustilanteen merkitys tulkkausalalle, tulkkien palkkiot, tulkkausalan status ja arvostus suhteessa tulkkaustyön rahallisiin korvauksiin sekä tulkkien yrittäjä-, työntekijä- ja työelämäosaamistaidot.

 

Lähde:

Sitra 2023. Sitran megatrendiselvitys. Saatavilla 9.5.2023. https://www.sitra.fi/julkaisut/megatrendit-2023/

 

Artikkelisarjan kaikki osat: 

24.1.2024 Tulkkausalan megatrendit

24.1.2024 Tulkkausalan megatrendit: Luonnon kantokyky

24.1.2024 Tulkkausalan megatrendit: Hyvinvointi ja tulkkausala

31.1.2024 Tulkkausalan megatrendit: Demokratia ja tulkkausala

31.1.2024 Tulkkausalan megatrendit: Digitaalisuus ja tulkkausala

8.2.2024 Tulkkausalan megatrendit: Talous ja tulkkausala