Siirry sisältöön

Keskiössä tulkin ammatillinen kuunteluosaaminen

Anu Viljanmaa / 22.6.2021

Tulkki kohtaa työssään vaihtelevia tilanteita ja erilaisia ihmisiä. Hän on viestinnän ytimessä, mutta yrittää samalla olla vaikuttamatta tilanteeseen yhtään enempää kuin välttämätöntä. Kokenut tulkki liikkuukin kuin kala vedessä tilanteessa kuin tilanteessa ja tilanteesta toiseen. Minkälaisia vuorovaikutustaitoja tämä edellyttää tulkilta? Muun muassa tätä kysymystä selvitin saksankielisessä väitöstutkimuksessani Professionelle Zuhörkompetenz und Zuhörfilter beim Dialogdolmetschen, jossa keskiössä on tulkin ammatillinen kuunteluosaaminen.

Anu Viljanmaa väitteli filosofian tohtoriksi joulukuussa 2020.
Anu Viljanmaa väitteli filosofian tohtoriksi Tampereen yliopistossa joulukuussa 2020. Kuva: Milo Viljanmaa

Joulukuussa 2020 Tampereen yliopistossa tarkastetun väitöstutkimukseni taustalla on käsitys kuuntelemisesta ihmisten välisen viestinnän ilmiönä. Kuunteleminen on vuorovaikutusta, johon kuuluvat erilaisten sanallisten ja sanattomien ärsykkeiden havainnointi, prosessointi (mm. ymmärtäminen, aiempaan tietoon vertaaminen, arviointi) ja niihin reagoiminen. Viimeinen vaihe, kuulijan reagointi, vaikuttaa puhujaan ja on viestinnän kululle ratkaiseva.

Kuunteleminen on opittavissa oleva taito, jota voi kehittää ja jalostaa, kun tulee tietoiseksi omasta tavastaan kuunnella. Joskus kuulemme vain sen, mitä haluamme kuulla. Tällöin oma mielenkiinnon kohteemme toimii eräänlaisena kuuntelun suodattimena, joka valikoi tarkempaan prosessointiin vain ne sisällöt, jotka tukevat aiempaa käsitystämme asioista tai toiveistamme. Se ei välttämättä ole huono asia. Joskus taas voi olla tärkeää havainnoida ja ymmärtää kaikki mahdollisimman puhtaasti ja tarkasti niin kuin puhuja asiat tarkoittaa. Tiedostamalla, tarkastelemalla ja analysoimalla kuunteluprosessiin vaikuttavia ja sitä haittaavia tekijöitä eli ns. kuuntelun suodattimia, voi parantaa kuuntelutaitoaan.  

Tulkki on kuuntelun ammattilainen.

Kuuntelemisen tapa vaihtelee kuuntelulle asetetun tavoitteen mukaan. Kuuntelemme eri tavoin eri tilanteissa: lääkärin ohjeistusta kotihoidosta kuunnellaan toisella tapaa kuin tunnekuohussa olevaa ystävää tai kuntavaaleihin valmistuvan poliitikon puhetta. Myös roolimme vuorovaikutustilanteessa vaikuttaa kuuntelemistapaamme: lapsi kuuntelee vanhempaansa eri tavalla kuin vanhempi lastaan. Tietyissä ammateissa työtehtävän onnistunut suorittaminen edellyttää tiettyä kuuntelutapaa. Tällöin voidaan puhua ammatillisesta kuunteluosaamisesta. Myös tulkki on kuuntelun ammattilainen. Omassa tutkimuksessani lähdin selvittämään, mitä oikeastaan on tulkin ammatillinen kuunteluosaaminen, mistä se koostuu ja mitä kaikkea siihen voi liittyä.

Kuunteleminen tutkittavana ilmiönä

Kuunteluprosessi on pitkälti näkymätön kuulijan sisäinen tapahtuma. Se muuttuu ulkoapäin havaittavaksi vasta kuulijan reagoidessa kuulemaansa. Tämä tekee kuuntelusta ilmiönä haastavan tutkittavan: miten päästä käsiksi ihmisen sisäisiin kokemuksiin, jotka menevät hetkessä ohi ja joita ei välttämättä aina edes tiedosta.

Tutkijana voi ainoastaan yrittää päästä kiinni siihen kokemukseen, mikä kuulijalle jää kuuntelutilanteesta tai minkä hän jälkikäteen siitä mieleensä palauttaa. Toisaalta jo tämä tieto voi auttaa hahmottamaan, mitä kaikkea kuuntelemiseen ihmisten välisen viestinnän ilmiönä voikaan liittyä ja siten avartaa ymmärrystämme aiheesta.

Kuuntelulähtöisen viestinnän näkökulma laajentaa myös ymmärrystä tulkkauksesta

Tulkkauksen tutkimuksessa on perinteisesti keskitytty kuunteluprosessin kahteen ensimmäiseen vaiheeseen eli tulkattavien sisältöjen havainnointiin ja prosessointiin. Tulkin reagointi sen sijaan on jäänyt pitkälti systemaattisen tarkastelun ulkopuolelle, vaikka tulkin vaikutus viestintätilanteeseen sinänsä onkin tunnustettu.

Väitöstutkimukseen valittu kuuntelulähtöinen lähestymistapa mahdollisti sen, että tulkin reagointia voitiin tarkastella kiinteänä osana tulkin kokemaa kokonaisviestintätilannetta. Se toi esille linkkejä, joita ei ole tulkkauksen tutkimuksessa aiemmin systemaattisesti käsitelty.

Väitöstutkimus tarjoaakin mahdollisen selityksen joihinkin aiemmin esille nousseisiin kysymyksiin, kuten esimerkiksi siihen, miksi tulkki tulkkaa jossakin tilanteessa yllättäen väärin, vaikka tulkattava puhe on kaikin puolin ymmärrettävää ja selkeää. Näitä nyt esille tulleita mahdollisia selityksiä ei ole aiemmin havaittu, koska tarkastelun varsinaisena kohteena on usein ollut alkupuheen ja tulkkeen välinen vastaavuus. Tulkkausviestintätilanteen laajempi konteksti kaikkine osallistujineen ja myös tulkin sisäinen kokemusmaailma on sen sijaan jätetty pitkälti huomioimatta.

Taitava tulkki huomioi vaihtuvat tilanteet

Tulkin ammatillinen kuunteluosaaminen koostuu monesta osa-alueesta. Yksi niistä on tilannekohtaisten viestintätavoitteiden tiedostaminen ja oman kuuntelutoiminnan sopeuttaminen kulloiseenkin tilanteeseen. Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että kokenut tulkki osaa muokata kuunteluaan tilanteesta toiseen ja muuttaa sitä tarvittaessa myös tilanteen aikana. Tulkkien ammatillista kuuntelua määrittävät vaihtelevien viestintätilanteiden lisäksi asiakkaiden odotukset ja tulkin ammattieettiset periaatteet sekä konkreettiset työskentelyolosuhteet paikan päällä.

Havaintojensa perusteella kokenut tulkki sopeuttaa tarvittaessa niin ulkoista toimintaansa kuin myös tulkkaustapaansa.

Väitöstutkimuksessa kävi myös ilmi, että kokeneet tulkit havainnoivat kuunnellessaan tilannetta huomattavasti monipuolisemmin kuin mitä tähän asti on esitetty. Kokenut tulkki havainnoi ja prosessoi työskennellessään myös kaikkea muuta kuin vain tulkattavaa puheenvuoroa. Hän aistii, havainnoi ja prosessoi lisäksi monitahoisesti eri asioita, kuten viestinnällistä kokonaistilannetta, tilanteen ilmapiiriä, osallistujien mielentilaa ja reaktioita sekä myös omaa olotilaansa, toimintaansa tulkkina ja osallistujien reaktioita siihen. Havaintojensa perusteella kokenut tulkki sopeuttaa tarvittaessa niin ulkoista toimintaansa kuin myös tulkkaustapaansa.

Tavoitteena tarkka ja kattava tulkkaus

Väitöstutkimuksen tulosten mukaan yksi tulkin ammatillisen kuunteluosaamisen keskeinen elementti on erilaisten ulkoisten ja sisäisten kuuntelua haittaavien tekijöiden eli ns. kuuntelun suodattimien tehokas havainnointi ja käsittely. Tämä ei sinänsä yllätä, koska tulkin tavoitteena on välittää viestit mahdollisimman tarkasti ja kattavasti. Se puolestaan onnistuu vain, jos tulkattavan viestin voi havaita ja ymmärtää mahdollisimman puhtaasti ja vääristymättä.

Aineistosta käy esimerkiksi ilmi, että kokenut tulkki käy jatkuvaa sisäistä pohdintaa siitä, tulkitseeko varmasti puhujan sanoman oikein, ja etteivät hänen omat ennakkokäsityksensä tai ennakkotietonsa vaikuta havaitun tulkintaan vääristävästi. Apuna oikean merkityksen ymmärtämisessä tulkilla ovat ennakkotiedon lisäksi muut viestinnälliset tiedonlähteet tilanteessa, kuten puhujan äänensävy, ilmeet, eleet ja kehonkieli.

Huono kuuluvuus vaikeuttaa tulkkausta ja kuormittaa tulkkia, mikä johtaa toiseen kuuntelua haittaavaan tekijään: tulkin väsymykseen ja tarkkaavaisuuden herpaantumiseen. Siksi kokenut tulkki pyrkii varmistamaan, että kuulee hyvin ja ongelmitta. Jos kuuluvuusongelmaa ei saada ratkaistua ja päätetään silti jatkaa tulkkausta, tarvitaan enemmän taukoja, jotta tulkin työkyky säilyy hyvänä ylimääräisestä kuormittavuudesta huolimatta.

Koronapandemian tuomat uudet haasteet

Tutkimuksessa keskityttiin tarkoituksella läsnäolotulkkauksiin ja tutkimuksen aineistona toimivat haastattelut ovat kaikki ajalta ennen koronapandemian aiheuttamia muutoksia tulkkausjärjestelyissä eli ajalta ennen etätulkkauksen voimakasta lisääntymistä ja tulkkausta maskien kanssa. On selvää, että sekä maskien käyttö että etäyhteydet huonoine kuuluvuuksineen ja rajoitettuine visuaalisine lähteineen voivat aiheuttaa tulkille kuuntelun suodattimia, jotka hankaloittavat kuunteluprosessia ja kuormittavat tulkkia.

Olisikin mielenkiintoista kuulla lisää tulkkien käytännön kokemuksista tulkkaamisesta maskin kanssa tai erilaisia etätulkkausratkaisuja hyödyntäen. Myös selviytymiskeinoista tai mahdollisista ratkaisuista maskien tai etätulkkauksen tuomiin kuuntelun haasteisiin olisi mielenkiintoista kuulla. Tulkin ammatillinen kuunteleminen on aihealue, jonka tutkimus on vasta alussa. Mikäli siis haluat kantaa kortesi kekoon ja kertoa omista kuuntelukokemuksistasi tulkkina, ota yhteyttä, kuuntelen mielelläni!

 

Tutustu väitöskirjaan

Viljanmaa, Anu (2020). Professionelle Zuhörkompetenz und Zuhörfilter beim Dialogdolmetschen. Berlin: Frank & Timme.