Siirry sisältöön

Etätulkkaus toimivaksi – opas viittomakielen etätulkkaukseen

Matleena Messo, Marianna Pajunen / 14.2.2022

COVID-19-pandemian myötä viittomakielen tulkkauksessa otettiin käyttöön etätulkkaus, mikä on eräänlainen käännekohta viittomakielialalla ja poikkeuksellinen aika viittomakielen tulkkauksen historiassa. Kelan vuonna 2021 alkaneella vammaisten tulkkauspalvelun hankintakaudella viittomakielen etätulkkauksesta on tullut vaihtoehto lähitulkkaukselle. Nämä merkittävät muutokset antoivat aiheen tulkkaustoiminnan kehittämisen YAMK-opintojemme kehittämistyölle.

Kuvituskuva: Piirroshahmo istuu läppärin takana. Teksti: Etätulkkaus toimivaksi. Opas viittomakielen etätulkkaukseen. Matleena Messos, Marjanna Pajunen.
Oppaan on kuvittanut Katariina Valentin.

Tavoitteena opas viittomakielen etätulkkaukseen

Laadimme ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tutkimuksellisena kehittämistyönä oppaan viittomakielen etätulkkaukseen. Oppaan tavoitteena on yhtenäistää alan käytänteitä, antaa etätulkkausta aloittaville tulkeille hyvät perustiedot aiheesta ja tarjota kokeneille tulkeille uusia näkökulmia ja käytänteitä etätulkkauksen toteutukseen.

Opas perustuu kaksiosaiseen, laadulliseen tutkimukseen, joka toteutettiin kevään 2021 aikana. Tutkimme, mitä ominaispiirteitä, vaatimuksia ja hyötyjä etätulkkaus tuo viittomakielen tulkin työhön ja minkälaisia etätulkkauksen hyvät käytänteet ja toimintamallit ovat.

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa toteutimme Webropol-kyselyn viittomakielen tulkeille. Kyselytutkimukseen vastasi 64 tulkkia eli noin 10 % alalla toimivista viittomakielen tulkeista. Tutkimuksen toisessa vaiheessa käytiin yhteisöllinen verkkokeskustelu suljetulla Blogspot-alustalla. Keskusteluun osallistui 12 henkilöä. Näistä tutkimustuloksista sekä työelämässä meille kertyneistä kokemuksista, teknisistä kokeiluista ja sosiaalisen media keskusteluista kokosimme etätulkkauksen oppaan sisältämät hyvät käytänteet. Lopuksi lähetimme oppaan kommentointikierrokselle ja hioimme oppaan lopulliseen muotoonsa saamiemme kommenttien ja korjausehdotusten perusteella.

Etätulkkauksen ominaispiirteet, vaatimuksen ja hyödyt

Etätulkkauksessa teknikka luo sekä haasteita että mahdollisuuksia. Viittomakielessä pitää huomioida se, miten kolmiulotteinen kieli voidaan välittää kaksiulotteisen ruudun kautta. Tulkkaukseen valmistautuminen sisältää aiheeseen perehtymisen lisäksi tekniset valmistelut, joita ovat etäyhteyksistä sopiminen ja niiden luominen, etätulkkauspisteen rakentaminen, laitteiden ja sovellusten tekninen hallinta tulkkauksen aikana ja etätulkkauspisteen mahdollinen purkaminen tulkkaustilanteen jälkeen. Etäparitulkkauksen ja etäpuhelintulkkauksen käytännöt vaativat paitsi teknisiä ratkaisuja myös uudenlaisia tapoja tulkkiparin kanssa toimimisessa ja tuen antamisessa.

Viittomakielen etätulkkauksessa tulee huomioida se, miten kolmiulotteinen kieli voidaan välittää kaksiulotteisen ruudun kautta.

Etävuorovaikutus on vaativaa. Etätulkkaus on tulkille kuormittavampaa kuin lähitulkkaus, koska osa sanattomasta viestinnästä puuttuu, tulkkausvuoron vaihtaminen on vaikeampaa, fyysinen liikkuminen vähenee ja etätilanteissa puhutaan keskimääräistä kovempaa. Etätulkkaustilanteessa tulkin pitää hallita monia samanaikaisia prosesseja. Tulkin kognitiivinen päättely kuormittuu, kun tulkki ei näe ympäristön vihjeitä ja sanatonta viestintää. Päällekkäin puhuminen ja toisaalta myös se, kuinka hiljaisissa kohdissa toimitaan, vaikeuttavat tulkkausta. Onnistuneessa etätulkkauksessa tulkilta vaaditaankin enemmän tulkkaustilanteen koordinointia kuin lähitulkkauksessa. Tulkki joutuu käyttämään valtaa ja tekemään päätöksen esimerkiksi siitä, ketä tulkkaa, kun monet puhuvat yhtä aikaa.

Etätulkkaus on tulkille fysiologisesti, kognitiivisesti ja psyykkisesti haastavaa, mikä kasvattaa tulkin kokemaa stressiä. Suuremman kognitiivisen kuormituksen vuoksi tulkki väsyy nopeammin, ja riski tulkkausvirheisiin kasvaa. Etätulkkauksessa tulkkeen laatu laskeekin nopeammin kuin lähitulkkauksessa, minkä vuoksi paritulkkaus myös lyhyemmissä tilauksissa voi perustellusti parantaa tulkkauksen laatua.

Kunnolliset etätulkkauksen puitteet tukevat tulkin työhyvinvointia, työssäjaksamista ja ammatissa kehittymistä. Etätulkkauspisteen rakentamisessa kannattaa kiinnittää huomiota näkyvyyteen, kuuluvuuteen ja ergonomiaan. Kun työympäristö on kunnossa, keskittyminen itse tulkkaukseen helpottuu.

Tulkki joutuu käyttämään valtaa ja tekemään päätöksen esimerkiksi siitä, ketä tulkkaa, kun monet puhuvat yhtä aikaa.

Etätulkkausteknologia hyödyttää tulkkia monella tapaa. Etätulkkaus säästää matka-aikaa ja kustannuksia, kun tulkin ei tarvitse siirtyä paikasta toiseen. Etätulkkaus mahdollistaa työskentelyn myös oman maantieteellisen työskentelyalueen ulkopuolella, mikä paitsi laajentaa asiakaskuntaa antaa tulkille myös mahdollisuuden kehittää tulkkaustaitojaan eri asiayhteyksissä ja erilaisten asiakkaiden kanssa.

Etätulkkauksessa tulkki näkee oman viittomisensa etätulkkaussovelluksen ruudulta. Arvioimalla omaa tulkettaaan hän voi löytää onnistuneita tulkkausratkaisuja ja kehityskohteita. Myös kollegiaalisuus tulkkien kesken voi lisääntyä, sillä etäparitulkkaus vaatii tulkeilta tiivistä yhteistyötä niin yritysten sisällä kuin yli yritysrajojen. Tiiviimmät kontaktit kollegoihin myös mahdollistavat etätulkkauskäytänteiden kehittämisen yhdessä.

Oppaan soveltamismahdollisuudet ja etätulkkauksen tulevaisuus

Vaikka opas on tehty viittomakielen etätulkkaukseen, opasta voivat soveltaa myös puhuttujen kielten tulkit, puhevammaisten tulkit ja kirjoitustulkit tai tulkkikouluttajat. Tutkimuksen tuloksista on nähtävissä, että myös alalla jo työskentelevät tulkit ovat motivoituneita kouluttautumaan etätulkkauksessa.

Nähtäväksi jää, millaisen sijan etätulkkaus saa viittomakielen tulkkausalalla pandemian jälkeisenä aikana. Toimivalla tekniikalla, yhteisillä käytänteillä ja tulkkien runsaalla etätulkkauksen harjoittelulla voidaan saada aikaan parempaa etätulkkausta. Yhteisesti noudatettavat suositukset ja ohjeet tukevat etätulkkauksen laadukasta toteutusta ja tulkkien hyvinvointia koko viittomakielen tulkkausalalla.  Etätulkkaus toimivaksi – Opas viittomakielen etätulkkaukseen on aikansa tuote. Tekniikka kehittyy vauhdilla ja etätulkkauksen käytänteet sen mukana.

 

Pikaopas viittomakielen etätulkkaukseen

Etätulkkauksen hyvät käytänteet ja toimintamallit ovat yhtenäisiä ja vakiintuneita, mutta ne joustavat kulloisenkin tilanteen mukaan. Opas viittomakielen etätulkkaukseen sisältää erilaisia neuvoja, käytänteitä, toimintamalleja ja kehitysehdotuksia etätulkkaukseen.  Alle olemme koonneet pikaoppaan etätulkkauksen haltuun ottamiseksi.

Etätulkkauspisteen rakentajan muistilista

 • Hanki käyttöösi riittävä internetyhteys. Latausnopeus (download) vaikuttaa siihen, kuinka laadukkaana näet asiakkaan kuvan tai kuinka hyvin pystyt seuraamaan etäkokousta. Lähetysnopeus (upload) taas vaikuttaa siihen, kuinka hyvänä sinun kuvan- ja äänenlaatusi välittyy muille. Varmista, että noudatat tulkkauksen järjestäjän ja tilaajan tietoturva- ja tietosuojavaatimuksia.
 • Varaa käyttöösi riittävä määrä laitteita. Etätulkkauksen toteuttamistavasta riippuen saatat tarvita kahta tai useampaa laitetta tai näyttöä lähtötekstin seuraamiseen, etätulkkaukseen, sähköisen materiaalin avaamiseen ja yhteydenpitoon tulkkiparisi kanssa.
 • Sijoitu lähelle seinää. Toimivin tausta on rauhallinen ja yksivärinen. Vältä vastavaloa ja poista visuaaliset häiriötekijät.

Etätulkkaukseen valmistautumisen tarkistuslista

Rakenna toimiva etätulkkauspiste ja sovi ennen tulkkausta ainakin seuraavista asioista:

 • Mitä sovellusta tai sovelluksia etätulkkauksessa käytetään?
 • Toteutetaanko tulkkaus samassa etäkokouksessa, jossa kaikki osallistujat ovat vai toteutetaanko tulkkaus tulkin, mahdollisen tulkkiparin ja asiakkaan omalla erillisellä yhteydellä?
 • Kuka luo etäyhteyslinkin ja lähettää sen osallistujille? Ketkä saavat linkin ja mihin linkki lähetetään? Linkin luojan vastuulla on myös aikanaan sulkea tapaaminen ja katkaista linkki.
 • Kuinka tulkkien välinen yhteistyö, parin tukeminen ja vuorojen vaihto toteutetaan paritulkkauksessa?

Erilaisia teknisiä ratkaisuja etätulkkaukseen

 • Vaikka tulkkaus ja tilaisuus toteutuisivat samassa etäkokouksessa, voit liittyä samaan kokoukseen usealta laitteelta. Näin voit kiinnittää yhteen näkymään asiakkaan, toiseen tulkkiparin ja seurata kolmannesta itse kokousta. Muista, että voit pitää ääniyhteyden päällä vain yhden laitteen kautta, ettei ääni ala kiertää. Opettele hallitsemaan laitteistasi sekä sisäänmeno- että ulostuloääniä.
 • Erillinen etätulkkausta varten luotu etäyhteys asiakkaan ja tulkin välillä mahdollistaa häiriöttömän yhteyden. Jos tiedät, että tulkkaustilanteessa tullaan hyödyntämään paljon näytönjakoa, kannattaa valita tulkkaukselle erillinen yhteys.
 • Käytä mobiililaitteissa kameraa vaakasuorassa, älä pystysuorassa. Vaakasuorassa videon laatu saattaa olla merkittävästi parempi. Huomioi, että mobiiliversioissa ei ole kaikkia samoja ominaisuuksia kuin tietokoneversioissa ja toiminnot voivat löytyä eri paikoista.
 • Tulkkaustilanteessa voit hyödyntää myös chattia. Voit pitää sillä yhteyttä tulkkipariin, ilmoittaa ääniongelmista tai hyödyntää sitä pienimuotoisten tekstien tulkkaamisen apuna.

Ratkaisuja etänä toteutettavaan puhelintulkkaukseen

 • Etäpuhelintulkkauksessa voi kuluvuudessa olla ongelmia. Kokouspuhelu ratkaisee nämä. Pidempikestoiset puhelintulkkaukset voidaan hoitaa etänä paritulkkauksena niin, että tulkit ovat eri pisteissä. Tulkkausta varten voidaan avata erillinen videoyhteys tulkin ja asiakkaan välille. Kokouspuhelulla asiakas voi soittaa puhelut omasta puhelimestaan siten, että myös tulkki tai tulkit ovat mukana samassa puhelussa. Tällöin kuuluvuus on yhtä hyvä kuin, jos tulkki soittaisi tavallisen puhelun omasta puhelimestaan.
 • Huomioi, että kokouspuhelun aikana mikrofonit kannatta sulkea tulkin ja asiakkaan välisestä videoyhteydestä. Jos asiakkaalla on puhelimen kaiutin päällä ja tulkin ja asiakkaan välisen videoyhteyden mikrofoni auki, ääni alkaa kiertää. (Katso oppaasta ohje kokouspuheluun.)

Vinkkipankki etätulkkaustilanteiden hallintaan

 • Ruudun etäisyys vaikuttaa siihen, kuinka aivosi reagoivat ruudulla näkyviin kasvokuviin. Kun ruutu on lähellä, siinä näkyvät ihmiset tulevat osaksi intiimiä tilaasi. Siirtämällä ruutua kauemmas saat etäisyyttä ruudulla näkyviin ihmisiin. Muista tämä erityisesti tulkatessasi puheelle. Silloin saatat asettua huomaamattasi hyvin lähelle ruutua, kun keskityt katsomaan asiakkaan viittomista.
 • Jos tapaat asiakkaan ensimmäistä kertaa etänä tai etätulkkaus on asiakkaalle vielä uusi asia, voit neuvotella tulkkivälityksen ja asiakkaan tai kolmannen tahon tilaajan kanssa tilausajan aikaistamisesta esimerkiksi 10–15 minuutilla. Tällöin on mahdollista testata etäyhteyksien toimivuus, keskustella tulkkauksen sisällöstä ja sopia yhteisistä toimintatavoista etätulkkauksessa ennen varsinaisen tilaisuuden alkua.
 • Kolmiulotteisen kielen hallinta kaksiulotteisella ruudulla haastaa tulkkeja. Jos asetut kameraan rintamalinja hieman sivulle, tulkkauksen kolmiulotteisuus tulee paremmin näkyviin vastaanottajalle verrattuna siihen, että viitot suoraan kameralle. Jos teet paritulkkausta hybridimallilla, lähitulkin laite kannattaa sijoittaa etuviistoon. Silloin laite ei ole lähitulkin ja asiakkaan välissä ja etänä olevan tulkin on miellyttävämpi seurata parin tulkkausta hieman viistosta kuvakulmasta.

Hyviä käytänteitä ja toimintamalleja etäparitulkkaukseen

 • Tulkkien on tärkeää sopia toimintatavoista ennen etätulkkauksen alkua. Yhdessä sovittavia asioita ovat muun muassa tulkataanko samasta paikasta vai etäyhteyksien päästä, tulkkien välinen työnjako, tulkkausvuoron kesto, vuoron vaihto ja vaihtamisen tapa ja se, kuinka tukivuorossa oleva pari tukee aktiivivuorossa olevaa tulkkia.
 • Jos paritulkkauksessa tulkit ovat eri etätulkkauspisteissä, hyväksi havaittua on, että tulkit ovat yhteydessä toisiinsa sekä ennen etätulkkaustilannetta että sen jälkeen. Tulkkauksen jälkeen on hyvä purkaa yhdessä onnistumiset ja haasteet. Näin tulkit voivat kehittyä ammatissaan ja myös kehittää hyviä toimintamalleja. Kontakti kollegaan myös vähentää etätulkkauksessa mahdollisesti koettua yksinäisyyden tunnetta ja tukee työssä jaksamista.
 • Jos parin tukeminen ei syystä tai toisesta onnistu etätulkkaukseen käytettävän sovelluksen kautta, erillinen yhteys tulkkien välillä esimerkiksi kännykän kautta toimii hyvin. (Katso myös oppaasta ohje tulkkiparin väliseen ääniyhteyteen etätulkkauksessa.)

Etätulkkauksen voimavarojen hyödyntäminen

 • Hyödynnä tauot itseäsi voimauttavalla tavalla. Rauhallisessa tilassa, ilman muita ihmisiä tehdyn tulkkauksen keskellä mikrotauot tai tulkkausten väliset pidemmät tauot palauttavat paremmin kuin lähitulkkauksessa. Voit tällöin palautua rauhassa, eikä tauon aikana tarvitse käyttää voimavaroja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Jos kuitenkin saat voimaa muista ihmisistä, voit tauolla olla yhteydessä esimerkiksi tulkkiparin kanssa.
 • Etätulkkauksessa voit keskittyä rauhassa tulkkauksen aloittamiseen sen sijaan, että stressaisit, löydätkö oikean paikan, onko julkinen kulkuneuvo myöhässä tai onko parkkipaikka vapaana. Nauti siitä, että voit aloittaa tulkkauksen rauhassa.
 • Kun näet etäohjelmassa oman videokuvasi, voit arvioida tulkkaustasi. Tällöin saat mahdollisuuden nähdä, missä asioissa olet kehittynyt ja kuinka viittomisesi on muuttunut. Muista antaa myös parille positiivinen palaute onnistuneesta sijoittumisesta ja näkyvyydestä sekä hyvin ruudulle soveltuvista tulkkausratkaisuista.
 • Viittomahaun käyttö tukivuorossa kesken etätulkkauksen on helppoa ja huomaamatonta. Jos tulkkauksen aikana toistuu jokin termi, jonka viittoma ei tule mieleen, voit tarkistaa sen joko paritulkkauksen tukivuorossa tai tauon aikana, jos tulkkaat yksin.

 

Kirjoittajat valmistuivat joulukuussa 2021 Tulkkaustoiminnan kehittämisen YAMK-tutkinnosta. Opinnäytetyö valittiin Humanistisen Ammattikorkeakoulun Humakin vuoden 2021 parhaimmaksi ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyöksi. Kieliasiantuntijat ry toimi opinnäytetyön tilaajana.

 

Lataa tästä

Etätulkkaus toimivaksi_Opas viittomakielen etätulkkaukseen (pdf)

 

Lisää aiheesta

Bailenson, Jeremy N. 2021. Nonverbal Overload: A Theoretical Argument for the Causes of Zoom Fatigue. Technology, Mind, and Behavior 2, 1/2021.

De Meulder, Maartje, Pouliot, Oliver & Gebruers, Karolien 2021. Remote Sign Language Interpreting in Times of COVID-19. Utrecht: University of Applied Sciences.

Hansen, Jessica P. B. 2020. Video-Mediated Interpreting. The Interactional Accomplishment of Interpreting in Video-Mediated Environments. University of Oslo. Department of Linguistics and Scandinavian Studies. Väitöskirja.

Heino, Johanna 2020. Kokemuksia paritulkkauksen toteutumisesta viittomakielen etätulkkauksessa Covid-19 pandemian aikana. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Viittomakielen tulkkaus. Opinnäytetyö.

Napier, Jemina, Skinner, Robert & Braun, Sabine (toim.) 2018. Here or There: Research on Interpreting Via Video Link. Washington D.C.: Gallaudet University Press.

Rainò, Päivi & Vik, Gun-Viol 2020. Tulkkausalan tulevaisuudennäkymät. Humanistisen ammattikorkeakoulun julkaisuja, 113. Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu.