Siirry sisältöön

Pirstaleisen työelämän pelisäännöt tutuiksi

Miia Santalahti / 14.9.2020

Mitä yhteistä on pian valmistuvalla kääntäjällä ja tulkilla, näyttelijällä, journalistilla, arkkitehdilla, media-alan ammattilaisella ja muusikolla? PIRSSI – pirstaleiseen työelämään siirtyminen -hanke on osoittanut, että yhtäläisyyksiä on enemmän kuin voisi kuvitellakaan.

PIRSSI – Pirstaleiseen työelämään siirtyminen -hanke
PIRSSI-hankkeen työpajassa kerättiin tietoa siitä, mikä pirstaleisessa työelämässä mietityttää opiskelijoita.

Kääntäjä, tulkki, näyttelijä, journalisti, arkkitehti – he kaikki valmistuvat aloille, joilla epätyypilliset työsuhteet ovat yleisiä ja kuukausipalkkaisen työn sijaan vaihtoehtona on usein itsensä työllistäminen erilaisiin toimeksianto- ja keikkatöihin. He kaipaavat monenlaisia taitoja ja tietoja pirstaleiseen työelämään siirtyessään. Ja näissä asioissa he hyötyvät laaja-alaisesta yhteistyöstä ja synergiasta.

PIRSSI – Pirstaleiseen työelämään siirtyminen -hanke etsii työkaluja valmistuville

Valmistuminen häämöttää, mutta oman alan työpaikkoja ei ole kovinkaan runsaasti tarjolla. Irrallisia toimeksiantoja ja keikkoja sen sijaan olisi jo opintojenkin ohella tehtäväksi. Kuinka niitä voisi tehdä? Onko oman yrityksen perustaminen ainoa vaihtoehto? Kuinka paljon työstä kannattaa veloittaa? Täytyykö palkkioista maksaa veroja? Vaikuttavatko tulot asumistukeen? Entä jos aika ei riitäkään kaikkeen tai voimat loppuvat kesken? Yhä useammat nuoret ammattilaiset painiskelevat tämänkaltaisten kysymysten parissa. Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston yhteinen hanke PIRSSI – Pirstaleiseen työelämään siirtyminen tarjoaa työkaluja näiden pulmien ratkaisemiseen.

Pirstaleisessa työelämässä tarvitaan muutakin kuin ammattitaitoa

Käännös- ja tulkkausala on tyypillinen esimerkki toimialasta, jolla työn tekemisen painopiste on siirtynyt vakituisista työsuhteista kohti freelance-pohjaista itsensä työllistämistä. Tällaisilla pirstaleisilla työmarkkinoilla tarvitaan oman alan ammattiosaamisen lisäksi monenlaisia taitoja ja tietoja.

Itsensä työllistäjän on tärkeä ymmärtää työelämän käytäntöjä, jotta hän ei toiminnallaan vaaranna oman taloutensa perusteita eikä toisaalta häiritse alalleen muodostuneita käytäntöjä esimerkiksi perusteettomalla työn hinnoittelulla. Myös sosiaali- ja eläketurvan järjestämiseen työsuhteen ulkopuolella voi liittyä omanlaisiaan haasteita.

Työelämän vaatimukset herättävät opiskelijoissa usein epävarmuutta. Esimerkiksi Tampereen yliopiston Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelman opiskelijapalautteissa nousee vuosittain esiin opiskelijoiden toive saada lisää opetusta ja tukea niin sanotuissa työelämätaidoissa. Kukin koulutusohjelma pyrkii varmasti vastaamaan näihinkin tarpeisiin parhaansa mukaan, mutta koulutuksen painopiste on kuitenkin oman alan ydinkompetensseissa. Monet tärkeät työelämätaidot ovat siinä määrin universaaleja, että niiden kehittäminen monialaisena yhteistyönä onkin toimiva vaihtoehto.

Verkosto on voimaa

PIRSSI-hanke tuo yhteen korkeakoulumaailman ja työelämän toimijat. Siihen osallistuvat Tampereen ammattikorkeakoulusta media-alan, musiikin sekä rakennusarkkitehtien koulutus ja Tampereen yliopistosta arkkitehtuurin, journalismin, monikielisen viestinnän ja käännöstieteen sekä teatterityön tutkinto-ohjelmat, joista kaikista on mukana sekä opetushenkilöstöä että opiskelijoita. Hankkeen asiantuntijaverkostoon kuuluu esimerkiksi TE-palveluiden, verohallinnon, laskutuspalvelu- ja rekrytointiyritysten sekä ammattijärjestöjen edustajia; myös Kieliasiantuntijat ry on mukana.

Laaja asiantuntijaverkosto mahdollistaa asioiden monipuolisen käsittelyn ja kriittisenkin tarkastelun. Lisäksi eri koulutusohjelmien välinen yhteistyö korkeakouluyhteisön sisällä on elävä esimerkki siitä, että fakkiutuminen ei todellakaan kannata vaan arvokasta oppia ja vertaistukea voi saada yllättäviltäkin tahoilta. Verkostoituminen onkin yksi niistä tärkeistä työllistymistä ja työuraa tukevista asioista, jotka ovat hankkeessa voimakkaasti esillä.

Asiantuntijoiden neuvoja ja vertaistukea

PIRSSI-hanke tukee nuoria ammattilaisia toteuttamalla syksyllä 2020 opintojakson Itsensä työllistäminen pirstaleisilla työmarkkinoilla. Opintojakso on suunnattu sekä yliopiston että ammattikorkeakoulun opiskelijoille, joten tärkeän tietosisällön lisäksi se tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua, tutustua muiden alojen edustajiin ja oppia toinen toisiltaan. Lisäksi hankkeessa tuotetaan tietopaketti, joka toimii ikään kuin tiekarttana nuorille ammattilaisille heidän siirtyessään opinnoista pirstaleiseen työelämään.

Joulukuussa 2019 järjestettiin työpaja, jossa kerättiin tietoa opintojakson ja tietopaketin pohjustukseksi. Työpajaan osallistui Pirssi-hankkeen toimijoita, opiskelijoita kaikilta hankkeeseen kuuluvilta koulutusaloilta sekä asiantuntijaverkoston edustajia.

Työpaja toteutettiin learning cafe -muotoisena palvelumuotoilun periaatteisiin nojautuen: Keskustelun pohjaksi kehiteltiin kuvitteellisia opiskelijapersoonia, joilla oli omat elämäntilanteensa ja niihin liittyvät ongelmansa. Näitä ongelmia asiantuntijat sitten ratkoivat yhdessä hankkeen opiskelijajäsenten kanssa. Esimerkiksi kuvitteellinen kääntäjäopiskelija mietti työnhakua ja itsensä työllistämistä perheen perustamisen näkökulmasta, journalistiopiskelija pohdiskeli työn ja opintojen yhteen sovittamista ja arkkitehtiopiskelija harkitsi yritystoimintaa ulkomailta käsin.

Opiskelijapersoonat olivat hyvä esimerkki siirtymävaiheen solmukohtien yleisluontoisuudesta: työpajaan osallistuneiden opiskelijoiden oli helppo samastua kaikkien persoonien tilanteisiin ja ongelmiin ja pohtia ratkaisuja niihin, vaikka kuvitteellinen toimiala olikin kaukana omasta.

Huomio henkisiin voimavaroihin

Työpajassa nousi esiin monia tärkeitä teemoja, joihin nuoren ammattilaisen olisi hyvä perehtyä siirtymävaiheessa opinnoista työelämään. Käytännön asioiden, kuten rahoitus-, vakuutus- ja verotusasioiden lisäksi korostuivat sellaiset arvokkaat osaamisalueet kuin markkinointi, neuvottelu ja vuorovaikutus. Kaikki nämä teemat ovat mukana hankkeen opintojaksolla, ja niitä käsitellään myös tietopaketissa.

Erityisen paljon huomiota kiinnitettiin henkiseen jaksamiseen. Nykypäivän opiskelijoihin kohdistuu voimakkaita paineita valmistua nopeasti ja siirtyä työelämään. Toisaalta työelämän vaatimukset voivat tuntua kovilta – "cv:ssä pitäisi olla kaikenlaista jo ensimmäistä työpaikkaa haettaessa", kuten eräs opiskelija asian ilmaisi. Itsensä työllistäminen voi olla monelle toimiva ratkaisu, mutta siihenkin liittyy paljon epävarmuutta ja monenlaista kuormittavuutta.

Jaksamista tukee suunnitelmallinen lähestymistapa opinnoissa ja uralla etenemiseen. Suunnitelmallisuutta puolestaan tukee tietoisuus oman ammatin harjoittamisen eri ulottuvuuksista, niin käytännön asioista kuin henkisistäkin osatekijöistä. Tällaisen tietoisuuden ja siihen liittyvien taitojen kartuttamisesta hyötyvät kaikki – niin opintojen loppuvaiheessa olevat opiskelijat kuin kokeneetkin ammattilaiset.

Miia Santalahti

Kirjoittaja työskentelee kääntämisen ja tulkkauksen yliopisto-opettajana ja PIRSSI-hankkeen projektipäällikkönä Tampereen yliopistossa.

 

Asiantuntijoiden neuvoja nuorille – ja kokeneillekin! – ammattilaisille:

  • Verkostoidu! Ole aktiivinen ja käy erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa – myös muissa kuin juuri omaan alaasi liittyvissä!
  • Tunnista oma osaamisesi ja opettele kertomaan siitä myös muille! Muista, että osaamisprofiiliisi kuuluu paljon muutakin kuin vain oman alasi ammattitaito – huomioi myös esimerkiksi harrastusten kautta kertynyt erityisosaaminen. Mieti, mikä on juuri sinun valttisi työmarkkinoilla. Mikä erottaa sinut kollegoistasi?
  • Ota selvää lakisääteisistä oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi – mieluiten hyvissä ajoin etukäteen. Näin vältyt ikäviltä yllätyksiltä.
  • Pidä huolta jaksamisestasi! Suunnittele ja priorisoi, opettele myös sanomaan EI.