Siirry sisältöön

Uusintapainos: Trendit ja megatrendit kieliasiantuntijan työssä

Suvi Seikkula / 24.11.2020 (ensijulkaisu Kajawa-lehden numerossa 2/2018)

Megatrendit kuten digitalisaatio, verkostoituminen ja työn murros ovat muutosvoimia, jotka mullistavat maailmaa. Kieliasiantuntijan työssä ne näkyvät muun muassa monimuotoisena työnä, työprosessien automatisoitumisena ja mahdollisuutena hyödyntää osaamisverkostoja.

megatrendit

Megatrendit ovat ilmiöitä tai ilmiöiden ja trendien joukkoja, jotka muodostavat kehityksen suuria linjoja. Niitä tarkastellaan yksittäisten tekijöiden sijaan makrotasolla ja niiden vaikutukset ovat globaalit. Ne voivat sisältää monenlaisia alailmiöitä, jotka voivat olla myös ristiriidassa keskenään, mutta jotka kokonaisuutena muodostavat selkeän kehityssuunnan. Trendit taas ovat ilmiöiden kehityssuuntia, jotka trendikimppuina voivat muodostaa megatrendejä.

Digitalisaation edetessä asiantuntijuus korostuu

Digitalisaation alun voi sijoittaa jo mikroprosessorin tuloon 70-lvun alussa. Teknologian kehityksen myötä digitalisaatio on kuitenkin muuttanut muotoaan radikaalisti. Digitaalisesta tekniikasta on tullut osa arkeamme ja sen saturaatio syvenee, mutta teknologiat, jotka arjessamme vaikuttavat, kehittyvät huimaa vauhtia.

Kielityön saralla teknologisen kehityksen kärjessä ovat muun muassa neuroverkkokonekääntimet, jotka ovat perinteisiä tilastopohjaisia konekääntimiä huimasti tehokkaampia ja mahdollistavat konekäännöksen käytön osana ammattikääntäjänkin käännösprosessia, kun sitä voi käyttää käännöstyökalussa käännösmuistin rinnalla. Teknologioiden integroituminen näkyy myös yksittäisiä käännösprosesseja laajempana ilmiönä käännösalalla. Käännösprojektien läpiviennissä tarvittavat eri sovellukset sulautuvat hiljalleen yhdeksi kokonaisuudeksi, jossa koko prosessi on pitkälle automatisoitu.

Työelämässä tarvittavat taidot muuttavat digitalisaation edetessä muotoaan. Rutiininomaisen työn siirtyessä koneille korostuvat asiantuntijuus ja ihmisläheisyys. Asiakaspalvelun rooli korostuu myös kieliasiantuntijan työssä. Erottautumistapoja etsitään esimerkiksi erikoistuneilla palveluilla ja palvelumuotoilulla.

Verkostoissa yhteisöllisyys määrittyy uudella tavalla

Teknologia mahdollistaa ihmisille yhteisöllisyyden luomisen ja verkottuneen toiminnan aivan uusilla tavoilla. Yksi verkostoitumiseen liittyvistä ilmiöistä on alustatalous, jossa digitaalisten alustojen varaan rakennetut palvelut, kuten käännöspalvelut, tarjotaan yksittäisiä työsuoritteita vaihtamalla ilman työsuhteita. Alustalous tekee työstä joustavaa mutta epävarmaa, ja kun työntekijät kutistuvat profiileiksi ja heidän tekemänsä työ pieniksi palasiksi koodia, voi ymmärrys työn arvostuksesta kadota. Myös raja työ- ja vapaa-ajan välillä voi hämärtyä.

Pilvipohjaiset projektinhallinta- ja käännöstyökalut mahdollistavat uudenlaiset työnteon tavat, joissa asiantuntijatiimi, kuten kääntäjä, kielentarkistaja ja käännöstoimiston projektipäällikkö, voivat tehdä tiivistä yhteistyötä. Kukin tiimin jäsen voi hyödyntää tehokkaasti toisensa työtä, mikä parantaa yhdenmukaisuutta ja nopeuttaa prosesseja. Työ ei myöskään ole paikkaan sidottua.

Verkostoituminen voi olla myös asiantuntijalähtöistä, jolloin tietyn aihealueen ympärille muodostuu asiantuntijaverkosto, jossa hyödynnetään toisten osaamista. Tällaiset verkostot mahdollistavat uudenlaiset tavat oppia, viestiä ja saada vertaistukea myös kieliasiantuntijoille. Facebookissa toimivat omat ryhmänsä niin kääntäjille, tulkeille kuin käännösalan tutkijoillekin ja uusia on helppo perustaa. Slackissa toimii erilaisia asiantuntijuuteen perustuvia ryhmiä, ja erilaisia alustoja ryhmämuotoiselle toiminnalle on lukemattomia.

Uusi työ on purskeista

Työ on murroksessa ja työnteko muuttaa muotoaan. Tuotannon rakenteet muuttuvat globalisaation ja digitalisaation myötä. Työ muuttuu projektimaiseksi ja yrittäjämäiseksi työsuhteen muodosta riippumatta. Pitkien projektien tilalle tulee purskeinen työ, jossa esimerkiksi käännöstoimistojen projektipäälliköt joutuvat reagoimaan yhä nopeammin ja yhä tiuhemmilla aikaväleillä asiakkaiden tarpeisiin.

Työ on liikkuvaa, irtautuu paikasta. Käännöksiä voi tehdä lähikahvilassa, tulkkauksen voi suorittaa etänä. Toisaalta kääntäjän ja kielentarkistajan työn voi siirtää toiseen halvempien elinkustannusten maahan, mikä aiheuttaa epäterveellistä hintakilpailua.

Työ on muutenkin joustavaa: se ei takerru perinteisiin jäykkiin rakenteisiin, vaan mahdollistaa monimuotoisuuden. Samalla kieliasiatuntijalla voi esimerkiksi olla monia erilaisia työsuhteen muotoja, joita solmitaan ja puretaan sen mukaan, mikä kussakin tilanteessa on työnteon kannalta järkevintä. Tämä edellyttää työlainsäädännöltä radikaaleja uudistuksia, jottei monimuotoista työtä tekevä eksy jäykkien mallien viidakkoon ja että hän saa tarvitsemansa tuen työelämässä.

Lähteet ja lisää luettavaa:

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA: Työn murros
MemoQ Trend Report 2018
Sitra: Megatrendikortit
Sitra: Uusi työ
Tulevaisuuden tutkimuskeskus: Topi – tulevaisuudentutkimuksen oppimateriaali

 

Julkaisemme Kieliasiantuntuntijat ry:tä edeltävien järjestöjen Käännösalan asiantuntijat KAJ:n Kajawa-lehdessä ja Suomen Viittomakielen Tulkit ry:n Kielisilta-lehdessä ilmeistyneitä ajattomia artikkeleita. Tämä Suvi Seikkulan kirjoittama artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Kajawa-lehdessä 2/2018 ja verkossa 7.11.2018.

.