Siirry sisältöön

Regler

Godkända på förbundsmötet 26.11.2018.

Namn och hemort

Namnet på förbundet är Kieliasiantuntijat ry. Förbundets namn på svenska är Språkexperter rf. Förbundets hemort är Helsingfors. I internationella sammanhang kan det inofficiella engelska namnet Language Experts användas.

Syfte

Syftet med förbundet är att övervaka och främja medlemmarnas samhälleliga, yrkesmässiga, avlönings- och arbetsvillkorrelaterade intressen, att främja medlemmarnas sammanhållning och samarbete samt uppskattning av expertyrken inom flerspråkig kommunikation.

För att genomföra sitt syfte ska förbundet

 • följa lagstiftningen, utbildningsområdet och avlöningen samt arbetsmarknadsläget
 • ge utlåtanden och göra framställningar för att bevaka och befordra medlemmarnas avlöning samt yrkesmässiga och samhälleliga intressen
 • ordna möten, hålla föredrag, föra förhandlingar och ordna kurser på olika orter i Finland
 • representera sina medlemmar i förhållande till andra organisationer, arbetsgivare och myndigheter
 • bedriva informations- och publiceringsverksamhet.

Förbundet kan vara medlem i sådana inhemska eller internationella organisationer vars medlemskap bidrar till förbundets mål.

För att stödja sin verksamhet har förbundet rätt att ta emot bidrag, donationer och testamenten, samt med lämpligt tillstånd att anordna insamlingar, lotterier och nöjesevenemang. Förbundet kan grunda fonder. Förbundet kan äga fast och lös egendom som är nödvändig för dess verksamhet.

Förbundet är partipolitiskt oberoende.

Medlemmar

Ordinarie medlemmar i förbundet kan vara

 • översättare, tolkar eller andra experter på översättning eller flerspråkig kommunikation
 • lärare eller forskare inom de områden som organisationen representerar
 • studerande inom de områden som organisationen representerar.

Styrelsen kan dessutom godkänna en person som medlem på basis av att medlemmens utbildning eller arbetsuppgifter kan jämställas med de ordinarie medlemmarna i förbundet.

En privatperson eller ett samfund med rättsförmåga som stöder förbundets syften kan gå med i förbundet som stödmedlem. Stödmedlemmarnas rättigheter och skyldigheter kan avvika från de ordinarie medlemmarnas.
Vem som kan bli medlem bestäms av förbundets styrelse på basis av en skriftlig ansökan som lämnats till styrelsen.

En medlem är skyldig att ha sin kontaktinformation uppdaterad.

Medlemsavgifter som uppbärs av medlemmar fastställs av förbundets höstmöte.

Till hedersordförande eller hedersmedlem kan på styrelsens förslag på förbundets möte kallas en person som har agerat på ett speciellt förtjänstfullt sätt för förbundet eller dess syften. Hedersordföranden eller hedersmedlemmen är befriad från förbundets medlemsavgifter.

En medlem kan utträda ur förbundet genom att skriftligt underrätta styrelsen eller dess ordförande eller muntligt i styrelsens protokoll. Styrelsen kan avsätta en medlem som agerar i strid med föreningens syften, låter bli att betala sina medlemsavgifter eller på annat sätt bryter mot dessa regler om minst 2/3 av de röster som ges vid möten är för uppsägning. Styrelsen kan anse att en medlem har utträtt om medlemmen inte har betalat medlemsavgiften på sex månader.

Organisatoriska åtgärder

9 §

Förbundets styrelse fattar beslut om deltagande i arbetskonflikter.

Organ

10 §

Förbundets organ är förbundets möte och styrelse. Styrelsen kan inrätta kommittéer eller arbetsgrupper och dessa organ lyder under styrelsen.

Förbundets möten

11 §

Kallelsen till förbundsmöten skickas skriftligt, publiceras i förbundets tidning som skickas till alla medlemmar, i medlemsbulletinen eller skickas per e-post till alla medlemmar minst 10 dagar före sammanträdet. I kallelsen ska de ärenden som behandlas på mötet nämnas. Förbundet samlas på styrelsens kallelse vid behov eller när minst en tiondedel (1/10) av de röstberättigade medlemmarna skriftligen framställer detta för ett angivet ärende. Förbundsmötet är beslutfört då det har sammankallats lagenligt.

Medlemmarna kan delta i styrelse- eller förbundsmöten per post eller genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel under pågående möte eller före mötet om styrelse- eller förbundsmöten så har bestämt.

12 §

På förbundsmöten tillkommer rösträtten ordinarie medlemmar som betalat sin medlemsavgift samt hedersordföranden och -medlemmarna. Stödmedlemmar har yttranderätt på möten men inte en rösträtt. Omröstning är öppen om sluten omröstning inte krävs. I omröstningen gäller enkel röstmajoritet om annat inte bestäms i dessa stadgar. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst, i val används dock lottdragning.

13 §

På förbundets höstmöte, som ordnas på hösten före slutet av november, behandlas följande ärenden:

 1. Fastställande av en verksamhetsplan och en budget för det nästa kalenderår.
 2. Fastställande av medlemsavgifternas belopp.
 3. Val av styrelsens ordförande för en period av två år.
 4. Val av ordinarie styrelsemedlemmar som ersätter de avgående styrelsemedlemmarna för de nästa två åren och suppleanter för nästa år.
 5. Val av revisor och verksamhetsgranskare samt deras suppleanter för att granska räkenskaperna och verksamheten för följande år.
 6. Behandling av andra ärenden som nämnts i kallelsen till mötet.

 

På förbundets vårmöte, som ordnas före slutet av maj, behandlas följande ärenden:

 1. Behandling av styrelsens redogörelse och bokslut för föregående verksamhetsår samt utlåtanden av revisorn och verksamhetsgranskaren.
 2. Fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra redovisningsskyldiga.
 3. Behandling av andra ärenden som nämnts i kallelsen till mötet.

14§

Initiativ för förbundsmötet kan föreslås av förbundets medlemmar. Om en medlem vill att ett ärende ska behandlas på förbundets höst- eller vårmöte, ska medlemmen lämna in ett skriftligt initiativ till förbundet med ett förslag till beslut åtta (8) veckor före mötet i fråga.

Styrelsen ska ta ett sådant ärende till beslut av förbundsmöte med sitt eget utlåtande.

15 §

Som förvaltare och lagstadgat ombud för förbundet fungerar styrelsen som består av valda, röstberättigade medlemmar och som omfattar en ordförande, åtta till tio (8–10) styrelsemedlemmar och två (2) suppleanter. Ordföranden och de ordinarie ledamöterna ska väljas för en period av två år, så att hälften av de ordinarie ledamöterna avgår varje år. Suppleanterna väljs för ett år i taget. Syftet är att styrelsemedlemmarna väljs så att alla sektorer som förbundets medlemmar hör till är representerade (exempelvis. staten, kommunen, privata sektorn och yrkesutövarna). Styrelsen väljer en vice ordförande och andra nödvändiga funktionärer bland sina ledamöter.

Vidare kan styrelsen anställa funktionärer till förbundet som på styrelsemöten har yttranderätt men ingen rösträtt.

En suppleant har närvarorätt och yttranderätt på styrelsemöten, men rösträtt bara om suppleanten agerar som ordinarie ledamot.

Styrelsen är beslutför då ordföranden eller viceordföranden och minst hälften av de ordinarie ledamöterna är närvarande. Besluten fattas med enkel röstmajoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst. Styrelsen sammanträder på inbjudan av ordföranden, eller om ordföranden är förhindrad, på inbjudan av vice ordföranden eller om fyra (4) styrelseledamöter framställer detta för ett angivet ärende.

Förbundets firma

16 §

Förbundets firma tecknas av ordföranden eller vice ordföranden ensam eller av två styrelseledamöter tillsammans. Styrelsen kan förordna förbundets funktionär att teckna dess firma.

Förbundets räkenskaps- och verksamhetsperiod

17 §

Förbundets räkenskaps- och verksamhetsperiod är ett kalenderår. Konton och handlingar om förbundets finanser ska lämnas före den sista dagen i april, dock senast en månad före vårmötet till revisorn och verksamhetsgranskaren, som ska ge vårmötet ett utlåtande om granskningen av förbundsstyrelsen minst fjorton (14) dagar före vårmötet.

Ändring av stadgar

18 §

Dessa stadgar kan ändras och om upplösning av förbundet kan beslutas på förbundsmötet om minst tre fjärdedelar (3/4) av de alla i omröstningen givna rösterna understöder detta.

19 §

Om förbundet upplöses eller läggs ner, ska dess kvarstående tillgångar överlämnas till en registrerad förening som närmast fortsätter förbundets verksamhet eller för användning av en part som har rättshandlingskapacitet och som avses lämplig av det förbundsmöte som beslutat om upplösningen för bruk som främjar något ändamål som gynnar de branscher som förbundet representerar.

20 §

I övrigt iakttas den gällande föreningslagen.