Siirry sisältöön

Löner och arvoden

Hur mycket får en språkexpert i lön, vad kostar ett översättningsuppdrag? Hur mycket tjänar en tolk?

Talar vi om lön eller arvode?

Ur Skattemyndighetens synvinkel ersätts ett utfört arbete antingen som lön eller arbetsersättning. Lön betalas inom ramen för ett anställningsförhållande och arbetsersättning inom ramen för ett uppdragsförhållande. I ett uppdragsförhållande köps tjänsterna från ett företag eller en annan självständig aktör.

När arbetet utförs i ett anställningsförhållande ska arbetsgivaren utöver lönen även ta hand om sådana förpliktelser som arbetspensionsförsäkringsavgifter, lön för sjukdoms- och semestertid samt övertidsersättningar. Arbete som utförts bidrar till att uppfylla arbetsvillkoret som är en förutsättning för arbetslöshetsförmåner. Arbetsvillkoret uppfylls då du arbetat minst 18 timmar under en kalendervecka i anställningsförhållande.

Om ditt arbete grundar sig på ett uppdragsavtal behöver uppdragsgivaren inte betala arbetspensionsavgifter eller andra försäkringar. I ett uppdragsförhållande behöver man inte heller följa arbetsavtalslagstiftningen eller kollektivavtalen. Som språkexpert måste du själv kontrollera att du har nödvändiga försäkringar och vara noga med avtalsvillkoren, exempelvis vilket arvode som ska betalas. Om du tjänar mer än 9 010,28 euro under 2024 ska du teckna företagarens pensionsförsäkring (FöPL-försäkring).

I ett anställningsförhållande förbinder man sig att personligen utföra arbete för en arbetsgivare. I ett uppdragsförhållande kan aktören anlita någon annan för att utföra arbetet, till exempel en vikarie, utan att detta separat godkänns av uppdragsgivaren – om inte annat har avtalats.

För att veta vilken typ av ersättning som ska betalas för det arbete du gjort måste du först ta reda på om du utför arbetet inom ramen för ett anställningsförhållande eller ett uppdragsavtal under vilket du arbetar som företagare.

Även som frilans kan du arbeta i ett anställningsförhållande. På webbsidan för Akavas Specialorganisationer hittar du omfattande information om frilansarbete och hur det definieras. På webbsidan finns även information om vad som kännetecknar ett anställningsförhållande.

Om du är osäker om ditt avtals natur, kan du få rådgivning av våra jurister hos Akavas Specialorganisationer. Rådgivningen är en av dina medlemsförmåner.

Språkexpert och lön

Lönen för en språkexpert, till exempel för en översättare eller tolk, varierar enligt arbetsbeskrivningen. Lönen påverkas bland annat av hur krävande arbetet är, hur mycket ansvar det medför, kraven på kompetens och arbetserfarenhet. Då du funderar på ditt löneanspråk, är det bra att beakta även sådana faktorer som arbetets belastning och ledarskapskompetens, men också hur mycket lön organisationen kan betala ut givet sin ekonomi. Många arbetsgivare har sina egna lönesystem och för vissa arbetsgivare bestäms lönen enligt tjänste- och arbetskollektivavtalen.

Språkexperter och Akavas Specialorganisationer hjälper dig att utarbeta löneanspråk exempelvis då du söker nytt arbete eller förbereder dig för att förhandla om lönen. Som medlem får du även stöd för tolkning av tjänste- och arbetskollektivavtalen.

Akavas Specialorganisationerna erbjuder lönerådgivning

Läs mer om kollektivavtalen och våra rekommendationer (på finska).

Arvoden för översättning och tolkning

Hur ett översättningsprojekt eller ett tolkningsuppdrag prissättas påverkas av flera olika faktorer. Enligt konkurrenslagstiftningen ska översättare och tolkar själva bestämma sitt arvode. När du som en medlem i Språkexperter funderar på ett ändamålsenligt arvode för ett översättnings- eller tolkningsuppdrag, ger vi dig råd om grunderna för arvoden.

Kontakta Språkexperternas kontor på toimisto@kieliasiantuntijat.fi.

Läs även:

Utvecklingsmöjligheterna och lönen skapar frustration inom språkbranschen (på finska)

Enkänt om arbetsvillkoren, lönerna och arvodena för tolkar i talade språk, 2018 Kajawa (på finska) (pdf)