Siirry sisältöön

Yrkesetiska regler för kontakttolkar

Kontakttolkning är tolkning av dialog mellan en myndighet, en officiell samhällsinstitution eller någon annan enhet, och en individ eller en mindre grupp. I dessa regler avses med tolk en utbildad och/eller erfaren sakkunnig och expert på tolkning, som är helt opartisk och obunden i en tolkningssituation. Tolkning kan utföras på plats eller på distans.

De yrkesetiska reglerna är bindande, om något annat inte följer av lagstiftningen, för dem som varit med om att upprättande dem, medlemmar i föreningar som representerar tolkar: tolkar för talade eller tecknade språk, skrivtolkar och tolkar som använder metoder som stöder eller ersätter tal.

De yrkesetiska reglerna för kontakttolkar är upprättade av Finlands översättar- och tolkförbund, Översättningsbranschens experter KAJ rf, Tolkar för talskadade Finland rf, Finlands Teckenspråkstolkar rf, Finlands Teckenspråkstolkar rf, Suomen kirjoitustulkit ry, Helsingin seudun asioimistulkkikeskus, Keski-Suomen tulkkikeskus, Finlands dövas förbund, Finska hörselförbundet rf. De yrkesetiska reglerna för kontakttolkar trädde i kraft 30.5.2013.

De yrkesetiska reglerna uppdaterades 1.1.2021 av Finlands översättar- och tolkförbund FÖTF, Språkexperter rf, Tolkar för talskadade Finland och Suomen kirjoitustulkit rf.

Yrkesetiska regler för kontakttolkar

 1. Tolken är bunden av tystnadsplikt.
 2. Tolken missbrukar inte någonting som har kommit till tolkens vetande under tolkningen.
 3. Tolken accepterar inte ett uppdrag om tolken är jäv.
 4. Tolken accepterar inte ett uppdrag för vilket tolken inte har tillräckliga kvalifikationer eller, vid distanstolkning, tillräckliga IT-färdigheter eller nödvändig utrustning.
 5. Tolken förbereder sig för sin uppgift noggrant och i tid och tar reda på hur tolkningen utförs
 6. Tolken tolkar heltäckande, lämnar ingenting ut och lägger till inget irrelevant.
 7. Tolken är en opartisk kommunikatör och tillåter inte sina känslor, attityder och åsikter att påverka hans eller hennes arbete.
 8. Tolken fungerar inte som en assistent eller ombudsman och är inte skyldig att utföra andra uppgifter än tolkning.
 9. Tolken beter sig enligt hur situationen och uppdraget kräver.
 10. Tolken rapporterar alla omständigheter som väsentligt komplicerar tolkningssituationen.
 11. Tolken agerar inte på ett sätt som skadar yrkeskåren.
 12. Tolken utvecklar ständigt sina yrkeskunskaper.

 

Bekanta dig med den fullständiga dokumenten:

>> Asioimistulkin ammattisäännöstö 2021 (pdf)