Siirry sisältöön

Språkexperter i arbetslivet

Experter på språk, kultur, flerspråkig kommunikation, översättning och tolkning arbetar i många olika befattningar, både som självsysselsatta och som anställda.

Språkexperter kan arbeta bland annat som översättare, tolkar, experter på teknisk kommunikation, språkvårdare, copywriters, terminologer, översättningskoordinatorer, projektchefer och projektkoordinatorer, experter på lokalisering, innehållsleverantörer, dokumentarister, planerare, informationsplanerare, i olika befattningar inom exporten, lärare och forskare.

Språkexperter rf:s medlemmar arbetar i nästan 400 olika befattningar.

I sitt arbete behöver en språkexpert utmärkta kunskaper i modersmål och främmande språk samt kännedom om sin egen och en annan kultur. Dessutom behövs en omfattande behärskning av helheter, god uttrycksförmåga, språklig känsla för stil, omfattande allmänbildning, kritiskt tänkande och analysförmåga samt kunskaper i informationssökning.

Av tolkar krävs också god koncentrationsförmåga och stresstålighet samt en snabb uppfattnings- och reaktionsförmåga. Sociala kunskaper är också viktiga i arbetet.

Ofta motsvarar språkexpertens lön inte arbetets ansvar och krav, men lönen beror på arbetsgivare och arbetsgivarsektor. Det hör till de självsysselsattas yrkeskompetens att kunna prissätta sitt arbete lönsamt.

Översättarens arbete

En översättare är en expert på skriftlig kommunikation, språk och kultur. Det viktigaste verktyget en översättare har är hens modersmål och utmärkta kunskaper i det. I verktygen ingår också ingående kunskaper i ett eller flera främmande språk och förståelse av kultur och samhälle.

Ofta specialiserar sig en översättare på ett visst ämnesområde, såsom teknik eller juridik och förvaltning. Som stöd i sitt arbete använder översättaren ordböcker, andra texter, experter på olika områden och översättningsminnen.

Du kan utbilda dig till översättare i magisterprogram vid universitet.

Yrkesbeteckningen översättare är inte skyddad, vilket betyder att vem som helst kan utöva yrket. Därför har nödvändigtvis inte alla som arbetar inom branschen en utbildning i översättning. En professionell översättare följer dock yrkesetiska regler och är insatt i gällande lagstiftning.

Bekanta dig med översättaryrkets olika sidor med hjälp av nätpublikationen Kääntäjämestarin käsikirja. Nätpublikationen har utarbetats av en grupp erfarna översättare och tolkar som praktisk vägledning för nya översättare och tolkar samt studerande.

Auktoriserad översättare

Översättningar av auktoriserade översättare behövs då det översatta dokumentet måste vara lagligt bindande, översättningen har då alltså exakt samma beviskraft som dokumentet på originalspråket. Vanligtvis krävs auktoriserade översättningar då en myndighet eller rättegångshandling upprättas, bland annat olika typer av intyg eller arvs- eller affärverksamhetsrelaterade dokument. En översättning av en auktoriserad översättare kan även behövas när man söker sig till ett utbildningsprogram eller arbete.

Auktoriserade översättningar är en specialbransch inom översättning. Rätten att verka som auktoriserad översättare är inte en premiss för en bättre översättare på andra specialområden än en översättare som saknar denna rätt.

Examen för auktoriserad translator bygger på lagen om auktoriserade translatorer (1231/2007), statsrådets förordning om auktoriserade translatorer (1232/2007) samt på examensgrunderna för auktoriserad translator 2012. Examen för auktoriserad translator ordnas av Utbildningsstyrelsen.

Läs mer:

Utbildningsstyrelsen: På vilket sätt skiljer auktoriserad översättning sig från annan översättning?

Behöver du en auktoriserad översättare?

Examensnämnden för auktoriserade translatorer för ett register över auktoriserade translatorer, registret finns på Utbildningsstyrelsens webbsidor.

Register över auktoriserade översättare

Tolkarbete

En tolk är en expert på tolkning, talad kommunikation, språk och kultur. Det viktigaste verktyget en tolk har är hens modersmål och utmärkta kunskaper i det. En tolk behöver också omfattande allmänbildning och förståelse av samhället. Tolkar ska också ingående behärska ett eller flera främmande språk och förstå olika kulturer.

En tolk behövs i situationer där alla inte kan tala samma språk. Tolkens uppgift är att tolka opartiskt och neutralt från ett språk till ett annat. Tolkens arbete bygger alltså på fast yrkesetik och iakttagande av yrkesetiska regler.

Det finns två typer av tolkning: konsekutiv- och simultantolkning.

Vid sidan av själva tolkningen hör det till tolkens arbete att vara noggrant förberedd; ju bättre kunskaper tolken har om tolkning, desto bättre blir tolkningsresultaten.

Teckenspråkstolk

En teckenspråkstolk arbetar som tolk mellan teckenspråk och talat språk. En teckenspråkstolk tolkar från teckenspråk till talat språk och vice versa och främst simultant, dvs. tolkningen sker samtidigt som den som tolkas talar eller tecknar.

Många tolkar undervisar också i teckenspråk som främmande språk eller med teckenkommunikationsmetoder (stödtecken och tecknat tal). En del tolkar arbetar också som översättare.

Vid sidan av sina arbetsspråk kan det vara nyttigt för en tolk att behärska några kommunikationsmedel som tecknat tal eller taktilt teckenspråk dvs. att den som tecknar låter personens händer följa med i rörelsen.

Tecknat tal är en stödmetod för läppläsning som används främst med lomhörda och med personer som förlorat sin hörsel och dess tecken är lånade från det finska teckenspråket. Tecknat tal följer inte uppbyggnaden hos det finska teckenspråket, utan det tecknas enligt den talade finskans ordföljd.

Taktilt teckenspråk (på finska) används med dövblinda som inte kan uppfatta teckenspråk eller tecknat tal med synsinnet. En dövblind kund håller sina händer över tolkens händer och får den verbala informationen via känselsinnet.

Studietolkning

Studietolkning används på läroanstalter från förskolan till universitetsnivån. Tolken tolkar lärarens och elevernas tal till teckenspråk och den teckenspråkiga elevens teckning till det talade språket.

En döv student beviljas ett separat tolkningsbeslut för studietolkning. Enligt lagen om grundläggande utbildning (1998/628) sköter skolväsendet finansieringen för studietolkning under den grundläggande utbildningen. För andra studier ansöks studietolkning hos FPA som också finansierar tolkningen för dessa studier.

För att tolkningen ska vara så högklassig som möjligt, måste tolken förbereda sig före tolkningen. Ofta är skoldagar långa och tolken måste noggrant koncentrera sig på arbetet. Forskning har visat att då tolkningen genomförs som partolkning, förbättras både tolkningens kvalitet och tolkens arbetsmotivation.

Partolkning innebär att det finns två tolkar som tolkar turvis i perioder på ca 15 minuter i en klass (föreläsning, mellanliggande kommentarer, vitsar, ljud på textmeddelanden, mysande, fusk, högtalarutrop osv.). Medan den ena tolken tolkar, stöder den andra tolken den som tolkar, eller om det diskuteras är båda tolkarna aktiva.

Tolkar har också rätt att hålla pauser. Under pauserna återhämtar tolkarna sig från de förra lektionens tolkning och förbereder sig på de följande tolkningarna.

Skrivtolk

Du kan utbilda dig till skrivtolk genom att avlägga specialiseringsstudier på 30 poäng vid Humanistiska högskolan i Helsingfors.

Efter utbildningen vet studeranden hur det kommuniceras med olika kundgrupper som skrivtolken har. De kan vägleda dövblinda klienter. De vet hur tal anpassas till tolkning i olika situationer och de kan ta hänsyn till olika situationer och behov hos kunder.

Tolkar för talskadade

Tolkar för talskadade utbildas vid Humanistiska högskolan i Kuopio i utbildningsprogrammet för tolkning och kommunikationsvägledning. Utbildningen pågår i fyra år och omfattar 240 studiepoäng.

Tolkar för talskadade kan arbeta som tolkar i situationer där det används metoder som stöder kommunikation, såsom bildkommunikation. Stark kompetens i pedagogik och interaktion skapar grunden för coachningsuppgifter i vägledning och rådgivning i kommunikation för kunder i olika ålder och olika gemenskaper.