Siirry sisältöön

Utbildning

Man kan utbilda sig till översättare, tolk eller annan språkexpert vid flera högskolor i Finland. Även yrkesexamina inom branschen förbereder för yrket. Den som söker sig till branschen förutsätts ha god allmänbildning samt intresse för språk och kulturell mångfald.

Yrkesbeteckningarna översättare och tolk är inte skyddade, vilket betyder att vem som helst kan utöva dessa yrken. Därför har nödvändigtvis inte alla som arbetar inom branschen en utbildningsbakgrund i översättning. Utbildning ger dock bättre utgångsläge.

Översättningsvetenskap

Från magisterstudier till professionell översättare och teknisk kommunikatör

Man kan studera översättningsvetenskap i magisterprogram vid Helsingfors universitet, Tammerfors universitet, Åbo universitet och Östra Finlands universitet. Studierna går ut på professionell översättning och tolkning samt översättningsvetenskap. Grunderna för översättning undervisas i kandidatprogram för språk vid dessa universitet, men kunskaper och färdigheter som krävs i yrket tillägnas först i magisterprogrammet.

I översättningsstudierna kan man specialisera sig på bland annat på juridik och förvaltning, översättning av ekonomiska och tekniska texter, teknisk kommunikation, audiovisuell översättning, litterär översättning eller terminologi. Under studierna bekantar sig studerande också med översättningsverktyg, kunskaper i informationssökning och yrkesetik.

Examen för auktoriserad translator

Auktoriserad översättning är en specialbransch inom översättning, där en auktoriserad translator upprättar en officiell översättning till exempel för myndighetsbeslut eller rättegång.

Man kan ansöka om rätt att verka som auktoriserad translator om man har avlagt

  • en godkänd examen för auktoriserad translator eller
  • en högre högskoleexamen som omfattar minst 60 studiepoäng i översättningsvetenskap och minst 6 studiepoäng i auktoriserad översättning eller
  • en examen för auktoriserad translator enligt det gamla systemet (på finska ”virallinen kääntäjä”)

och translatorn uppfyller de övriga villkor som fastställs i lagen om auktoriserade translatorer (1231/2007) och i statsrådets förordning om auktoriserade translatorer (1232/2007).

I examen för auktoriserad translator påvisar man sina språkkunskaper och översättningsförmåga i examensspråken samt annan förmåga som en auktoriserad translator behöver i yrkesutövningen.

Rätten att verka som auktoriserad translator beviljas för fem år i taget.

Frågor om examen för auktoriserad translator: Till examensnämnden för auktoriserade translatorer vid Utbildningsstyrelsen auktoris.lautakunta@oph.fi.

Läs mer:

Utbildningsstyrelsen: Auktoriserade translatorer

Lag om auktoriserade translatorer (1231/2007)

Statsrådets förordning om auktoriserade translatorer (1232/2007)

Examensgrunderna för auktoriserad translator 2012

Anvisningarna Auktorisoidun kääntäjän ohjeet (Finlands översättar- och tolkförbund, på finska)

Tolkning

Tolk i talade språk

Tolkning kan studeras vid Helsingfors, Tammerfors, Åbo och Östra Finlands universitet som en valfri del av språkutbildningsprogrammen. Till kontakttolk i talade språk sutbildar man sig vid yrkeshögskolan Diakonia, där fokus ligger på undervisning av icke-europeiska språk.

Undervisning av tolkning kan innehålla studier i kontakt-, rätts-, och konferenstolkning. I kurserna undervisas metoder i konsekutiv- och simultantolkning samt viskningstolkning.

Teckenspråkstolk

Tolkar i det finska teckenspråket utbildas vid Humanistiska yrkeshögskolan i Helsingfors och Kuopio samt vid Diakonia yrkeshögskolan i Åbo. Utbildningen pågår i fyra år och dess omfattning är 240 studiepoäng.

I utbildningsprogrammen för teckenspråkstolk inhämtar studerande yrkeskompetens med vilken hen kan verka som tolk mellan den teckenspråkiga språkminoriteten och den finskspråkiga majoriteten. De mest centrala målen för utbildningen är att lära sig goda kunskaper i finska och finskt teckenspråk samt att få kännedom om den finska majoritetskulturen och den teckenspråkiga minoritetskulturen.

Fortbildning erbjuds som yrkesinriktad specialiseringsutbildning vid båda yrkeshögskolorna. Fortbildningarna omfattar 20–40 studiepoäng.

Yrkesexamen för kontakttolk

Yrkesexamen för kontakttolk är en fristående examen. Den kompetens som krävs i grunderna för fristående examen kan inhämtas på olika sätt och yrkesskickligheten påvisas i autentiska arbetsuppgifter. Yrkesskickligheten bedöms av en lärare och en representant för arbetslivet.

Yrkesexamen för kontakttolk kan avläggas vid sidan om arbetet.

Yrkesexamen för kontakttolk är avsedd för dem som redan verkar som kontakttolkar och som vill förstärka sin kompetens och avlägga en yrkesexamen. Yrkesexamen är också lämplig för den som är intresserad av yrket. I detta fall krävs flytande skriftliga och muntliga färdigheter redan från första början i finska och det andra arbetsspråketet samt god kommunikationsförmåga och lämplighet för yrket.

Yrkesexamen för kontakttolkning omfattar 150 kompetenspoäng. Yrkesexamen består av fem obligatoriska examensdelar och av en valbar examensdel.

Mer on grunderna för examen kan läsas i Utbildningsstyrelsens tjänst eGrunder.

Yrkesexamen för kontakttolkning kan avläggas exempelvis vid Tammerfors vuxenutbildningscenter (TAKK).

Specialyrkesexamen för rättstolk

Specialyrkesexamen för rättstolk är en krävande fristående examen. Examen är avsedd för tolkar som är mycket erfarna i rättstolkning. Examen avläggs som fristående examen enligt en individuell plan.

De som avlagt specialyrkesexamen för rättstolkning har rätt att ansöka om registrering i registret över rättstolkar som förs av Utbildningsstyrelsen.

Den som har avlagt examen har fått en kompetens att vid sidan av rättegångar verka som tolk bland annat i processer av polisen, Migrationsverket, Gränsbevakningsväsendet, Tullen och Brottspåföljdsmyndigheten samt i förvaltningsförfarande av olika myndigheter.

Mer on grunderna för examen kan läsas i Utbildningsstyrelsens tjänst eGrunder.

Specialyrkesexamen för rättstolk kan avläggas vid Tammerfors vuxenutbildningscentrum (TAKK).

Specialiseringsutbildning i rättstolkning

Yrkeshögskolan Diakonia, Helsingfors universitet, Tammerfors universitet, Humanistiska yrkeshögskolan (Humak) inledde tillsammans specialiseringsutbildning i rättstolkning 2018.

Specialiseringsutbildningen som kvalificerar dig för rättstolkning är avsedd för professionella tolkar, med högre eller lägre högskoleexamen. Den som söker sig till utbildningen förutsätts ha tidigare arbetserfarenhet av tolkning eller juridik samt professionella kunskaper i två språk.

Utbildningen som omfattar 40 kompetenspoäng är ett svar på det ökade behovet av högklassig rättstolkning och kvalificerade rättstolkar.

Utbildningen ger möjlighet att bli införd i registret över rättstolkar.

Specialiseringsutbildningen i rättstolkning är avgiftsbelagd. Utbildningen genomförs i samarbete av yrkeshögskolan Diakonia, Helsingfors universitet, Tammerfors universitet och Humanistiska yrkeshögskolan (Humak).