Siirry sisältöön

Kieliasiantuntija työssä

Kielten, kulttuurien, monikielisen viestinnän, kääntämisen ja tulkkauksen ammattilaiset työskentelevät monissa eri tehtävissä niin itsensätyöllistäjinä kuin monilla eri työpaikoilla palkansaajina.

Kieliasiantuntija tarvitsee työssään erinomaista äidinkielen ja vieraiden kielten hallintaa sekä oman ja vieraan kulttuurin tuntemusta. Lisäksi työssä tarvitaan laaja-alaista kokonaisuuksien hallintaa, hyvää ilmaisutaitoa, kielellistä tyylitajua, laajaa yleissivistystä, kriittistä ajattelua ja kykyä analysoida sekä taitoa etsiä tietoa.

Tulkeilta vaaditaan lisäksi hyvää keskittymis- ja paineensietokykyä sekä nopeaa hahmotus- ja reaktiokykyä. Sosiaaliset taidot ovat työssä keskeisiä.

Usein kieliasiatuntijan palkkaus ei vastaa työn vastuullisuutta ja vaativuutta, mutta palkkaus vaihtelee työnantajittain ja työnantajasektoreittain. Itsensätyöllistäjien ammattitaitoon kuuluu osata hinnoitella työnsä kannattavaksi.

 

Kääntäjät työssä

Kääntäjä on kirjallisen viestinnän ja kielen ja kulttuurin asiantuntija. Kääntäjän tärkein työkalu on hänen oma äidinkielensä ja sen verraton hallinta. Työkaluihin kuuluu myös yhden tai useamman vieraan kielen syvällinen hallinta ja ymmärrys kulttuurista ja yhteiskunnasta.

Usein kääntäjä erikoistuu johonkin aihepiiriin, kuten tekniikan tai lain ja hallinnon teemaan. Apunaan työssään kääntäjä käyttää sanakirjoja, muita tekstejä, eri alojen asiantuntijoita sekä käännösmuistiohjelmia.

Kääntäjäksi voi kouluttautua yliopistojen maisteriohjelmissa.

Kääntäjä ja tulkki eivät ole suojattuja ammattinimikkeitä, minkä vuoksi kuka tahansa voi harjoittaa näitä ammatteja. Siksi kaikilla alalla työskentelevillä ei välttämättä ole kääntämisen koulutustaustaa. Ammattilainen kuitenkin noudattaa alan ammattisäännöstöjä ja on perillä häntä koskevasta lainsäädännöstä.

Kääntäjän ammatin eri puoliin voi tutustua Kääntäjämestarin käsikirja -verkkojulkaisun avulla. Verkkojulkaisun on laatinut joukko kokeneita kääntäjiä ja tulkkeja käytännön oppaaksi aloitteleville kääntäjille ja tulkeille sekä alaa opiskeleville.

 

Auktorisoitu kääntäjä

Auktorisoidun kääntäjän tekemää käännöstä tarvitset silloin, kun käännettävän dokumentin täytyy olla laillisesti pätevä eli käännöksellä on sama todistusvoima kuin alkukielisellä asiakirjalla. Tavallisesti auktorisoituja käännöksiä tarvitaan silloin kun viranomaiselle tai oikeuskäsittelyyn toimitetaan esimerkiksi erilaisia todistuksia, perintöasioihin tai liiketoimintaan liittyviä asiakirjoja. Auktorisoidun kääntäjän laatimaa tai vahvistamaa käännöstä voidaan tarvita myös esimerkiksi opiskelupaikkaa tai työtä haettaessa.

Auktorisoitu kääntäminen on kääntämisen erikoisalue. Oikeus toimia auktorisoituna kääntäjänä ei lähtökohtaisesti tee kääntäjää kääntämisen muilla aluilla sen paremmaksi kääntäjäksi kuin sitä, jolla tätä oikeutta ei ole.

Auktorisoidun kääntäjän tutkinto perustuu lakiin auktorisoiduista kääntäjistä (1231/2007), valtioneuvoston asetukseen auktorisoiduista kääntäjistä (1232/2007) sekä Auktorisoidun kääntäjän tutkinnon perusteisiin 2012. Auktorisoidun kääntäjän tutkinnosta vastaa Opetushallitus.

Lue lisää:

Opetushallitus: Miten auktorisoitu kääntäminen eroaa muusta kääntämisestä?

Tarvitsetko auktorisoitua kääntäjää?

Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunta pitää Opetushallituksen verkkosivuilla rekisteriä auktorisoiduista kääntäjistä.

Auktorisoitujen kääntäjien rekisteri

Tulkit

Tulkki on tulkkauksen ja viestinnän ammattilainen ja kielen ja kulttuurin asiantuntija, jonka työskentely perustuu vahvaan ammattietiikkaan ja ammattisäännöstön noudattamiseen. Tulkkia tarvitaan tilanteissa, joissa kaikki eivät osaa samaa kieltä.

Tulkin tehtävänä on tulkata puolueettomasti ja neutraalisti kieleltä toiselle. Tulkkausta on kahta eri tyyppiä: konsekutiivitulkkausta ja simultaanitulkkausta. Tulkkaustyön lisäksi tulkin työhön kuuluu aina valmistautuminen; mitä paremmin tulkki tuntee tulkattavaa asiaa, sitä paremmin tilanne todennäköisesti sujuu.

Viittomakielen tulkki

Viittomakielen tulkki työskentelee viittomakielisten ja esim. suomenkielisten henkilöiden tulkkina. Viittomakielen tulkki tulkkaa viitotulta kieleltä puhutulle kielelle ja päinvastoin pääasiassa simultaanisti eli tulkkaus tapahtuu samanaikaisesti kun tulkattava puhuu tai viittoo.

Monet tulkkikoulutuksen saaneet tulkit myös opettavat viittomakieltä vieraana kielenä tai viittomakommunikaatiomenetelmiä (tukiviittomat ja viitottu puhe). Osa tulkeista toimii myös kääntäjinä.

Työkielten lisäksi viittomakielen tulkin on hyvä hallita muutamia kommunikaatiomenetelmiä kuten viitottua puhetta tai kädestä käteen viittomista eli taktiiliviittomista.

Viitottu puhe on lähinnä huonokuuloisten ja kuuroutuneiden kanssa käytettävä huuliltaluvun tukimenetelmä, jossa viittomat on lainattu suomalaisesta viittomakielestä. Viitottu puhe ei noudata suomalaisen viittomakielen rakennetta, vaan sitä viitotaan puhutun suomen kielen sanajärjestyksen mukaan.

Kädestä käteen viittomista eli taktiiliviittomista käytetään niiden kuurosokeiden kanssa, jotka eivät pysty vastaanottamaan viittomakieltä tai viitottua puhetta näköaistinsa avulla. Kuurosokea asiakas pitää käsiään tulkin käsien päällä ja saa kielellisen tiedon tuntoaistinsa avulla.

Opiskelutulkkaus

Opiskelutulkkia tarvitaan oppilaitoksissa, esikoulusta yliopistotasolle asti. Tulkki tulkkaa opettajan ja oppilaiden puheen viittomakielelle ja viittomakielisen opiskelijan viittomisen puhutulle kielelle.

Jotta tulkkaus olisi mahdollisimman laadukasta, tulkin on valmistauduttava tulkkaukseen. Usein koulupäivät ovat pitkiä ja tulkin pitää keskittyä työhönsä tarkkaan. Tutkimukset ovat osoittaneet, että kun tulkkaus toteutetaan paritulkkauksena, tulkkauksen laatu ja tulkin jaksaminen paranevat.

Paritulkkaus tarkoittaa sitä, että tunneilla on kaksi tulkkia, jotka tulkkaavat vuorotellen noin 15 minuutin jaksoissa kaiken luokassa esille tulevan informaation (luennon, välikommentit, vitsit, tekstiviestien äänet, myhäilyt, lunttaukset, kuulutukset jne.). Kun toinen tulkki tulkkaa, toinen ei suinkaan ole lepovuorossa vaan tukee aktiivivuorossa olevaa tulkkia koko ajan tai keskustelutilanteessa molemmat tulkit toimivat aktiivisesti.

Tulkeilla on myös oikeus taukoon. Taukojen aikana tulkit palautuvat edellisin tunnin tulkkauksesta ja valmistautuvat seuraaviin tulkkauksiin.