Siirry sisältöön

Asioimistulkin ammattisäännöstö

Asioimistulkkaus on viranomaisen, yhteiskunnan virallisen instituution tai jonkin muun tahon ja yksilön tai pienehkön ryhmän välisen dialogin tulkkausta. Tässä säännöstössä tulkilla tarkoitetaan koulutettua ammattilaista ja tulkkauksen asiantuntijaa, joka on tulkkaustilanteessa täysin puolueeton ja riippumaton. Tulkkaus voi tapahtua lähi- tai etätulkkauksena.

Ammattisäännöstö pätee kaikkiin asioimistulkkeihin, ellei laista tai asetuksista yksittäistapauksissa toisin johdu. Tämä koskee niin puhuttujen ja viitottujen kielten tulkkeja, kirjoitustulkkeja kuin puhetta tukevien tai korvaavien menetelmien tulkkeja.

Seuraavat tahot ovat laatineet asioimistulkin ammattisäännöstön, joka tuli voimaan 30.5.2013:
Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto, Käännösalan asiantuntijat KAJ, Suomen Puhevammaisten Tulkit ry, Suomen Viittomakielen Tulkit ry, Suomen kirjoitustulkit ry, Helsingin seudun asioimistulkkikeskus, Keski-Suomen tulkkikeskus, Kuurojen liitto ja Kuuloliitto ry.

Säännöstöä ovat päivittäneet 1.1.2021:
Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto SKTL ry, Kieliasiantuntijat ry, Suomen Puhevammaisten Tulkit ry ja Suomen kirjoitustulkit ry.

Asioimistulkin eettiset ohjeet

 1. Tulkilla on salassapitovelvollisuus.
 2. Tulkki ei käytä väärin mitään tulkkauksen yhteydessä tietoonsa tullutta.
 3. Tulkki ei ota vastaan toimeksiantoa, johon hän on esteellinen.
 4. Tulkki ei ota vastaan toimeksiantoa, johon hänellä ei ole riittävää pätevyyttä tai etätulkkauksen osalta riittävää tietoteknistä osaamista tai tarvittavaa laitteistoa.
 5. Tulkki valmistautuu tehtäväänsä huolellisesti ja ajoissa sekä selvittää, millä tavoin tulkkaus toteutetaan.
 6. Tulkki tulkkaa kattavasti, ei jätä mitään pois eikä lisää mitään asiaankuulumatonta.
 7. Tulkki on puolueeton viestinvälittäjä eikä anna tunteidensa, asenteidensa ja mielipiteidensä vaikuttaa työhönsä.
 8. Tulkki ei toimi tulkattavien avustajana tai asiamiehenä eikä toimeksiantonsa aikana ole velvollinen hoitamaan muita kuin tulkkaustehtäviä.
 9. Tulkki käyttäytyy tilanteen ja toimeksiannon vaatimalla tavalla.
 10. Tulkki ilmoittaa seikoista, jotka vaikeuttavat oleellisesti tulkkausta tulkkaustilanteessa.
 11. Tulkki ei toimi ammattikuntaansa haittaavalla tavalla.
 12. Tulkki kehittää jatkuvasti ammattitaitoaan

 

Tutustu koko ammattisäännöstöön

>>Asioimistulkin ammattisäännöstö 2021 (pdf)