Siirry sisältöön

Säännöt

Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 26.11.2018.

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kieliasiantuntijat ry. Yhdistyksen ruotsinkielinen nimi on Språkexperter rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Language Experts.

Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on jäsentensä yhteiskunnallisten, ammatillisten sekä palkkausta ja työehtoja koskevien etujen valvominen ja edistäminen, jäsentensä yhteenkuuluvuuden ja yhteistyön edistäminen sekä monikielisen viestinnän asiantuntija-ammattien arvostuksen edistäminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • seuraa lainsäädäntöä, koulutusalaa ja palkkausta sekä työmarkkinatilannetta
 • antaa lausuntoja ja tekee esityksiä jäsentensä palkkauksellisten, ammatillisten ja yhteiskunnallisten etujen valvomiseksi ja edistämiseksi
 • järjestää kokouksia, esitelmä- ja neuvottelutilaisuuksia sekä kursseja eri puolilla Suomea
 • edustaa jäseniään suhteessa muihin järjestöihin ja työnantajapuoleen sekä viranomaisiin
 • harjoittaa tiedotus ja julkaisutoimintaa.

Yhdistys voi kuulua jäsenenä sellaisiin kotimaisiin tai kansainvälisiin järjestöihin, joiden jäsenyys edistää yhdistyksen pyrkimyksiä.

Yhdistys on toimintansa tukemiseksi oikeutettu ottamaan vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä asianomaisella luvalla järjestämään rahankeräyksiä, arpajaisia ja huvitilaisuuksia. Yhdistys voi perustaa rahastoja. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Jäsenet

Yhdistykseen voi liittyä varsinaiseksi jäseneksi

 • kääntäjä, tulkki tai muu kielten, kääntämisen tai monikielisen viestinnän asiantuntija
 • järjestön edustamien alojen opettaja tai tutkija
 • järjestön edustamien alojen opiskelija.

Hallitus voi lisäksi hyväksyä jäseneksi henkilön, joka koulutuksensa tai työtehtäviensä perusteella on rinnastettavissa yhdistyksen muihin jäseniin.

Yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka kannattaa yhdistyksen tarkoitusperiä, voi liittyä yhdistykseen kannatusjäseneksi. Kannatusjäsenen oikeudet ja velvollisuudet voivat poiketa varsinaisen jäsenen oikeuksista ja velvollisuuksista.
Jäseneksi ottamisesta päättää yhdistyksen hallitus sille jätetyn kirjallisen anomuksen perusteella.

Jäsen on velvollinen pitämään yhteystietonsa ajan tasalla.

Yhdistyksen jäseniltä kannettavista jäsenmaksuista päättää yhdistyksen syyskokous.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut yhdistyksen tai sen tarkoitusperien hyväksi. Kunniapuheenjohtaja tai kunniajäsen on vapautettu yhdistyksen jäsenmaksuista.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä, jättää jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten rikkoo näitä sääntöjä, jos vähintään 2/3 kokouksessa annetuista äänistä puoltaa erottamista. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta kuuden kuukauden ajalta.

Järjestölliset toimenpiteet

9 §

Työtaisteluun osallistumisesta päättää yhdistyksen hallitus.

Toimielimet

10 §

Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja hallitus. Hallitus voi asettaa toimikuntia tai työryhmiä, jotka toimivat hallituksen alaisina toimieliminä.

Yhdistyksen kokoukset

11 §

Kutsu yhdistyksen kokouksiin toimitetaan kirjallisesti, kaikille jäsenille toimitettavassa yhdistyksen lehdessä, jäsentiedotteessa tai sähköpostilla vähintään 10 päivää ennen kokouspäivää. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Yhdistys kokoontuu hallituksen kutsusta tarvittaessa tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta määrättyä asiaa varten pyytää. Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti koolle kutsuttu.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

12 §

Yhdistyksen kokouksissa ovat äänioikeutettuja jäsenmaksunsa maksaneet varsinaiset jäsenet sekä kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet. Kannatusjäsenellä on kokouksissa puheoikeus mutta ei äänioikeutta. Äänestys on avoin ellei suljettua äänestystä vaadita. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen ääntenenemmistö ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

13 §

Yhdistyksen syyskokouksessa, joka pidetään syksyllä ennen marraskuun loppua, käsitellään seuraavat asiat:

 1. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi.
 2. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus.
 3. Valitaan hallituksen puheenjohtaja kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
 4. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi kahdeksi vuodeksi sekä varajäsenet seuraavaksi vuodeksi.
 5. Valitaan seuraavan vuoden tilejä ja toimintaa tarkastamaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja ja näille varahenkilöt.
 6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Yhdistyksen kevätkokouksessa, joka pidetään ennen toukokuun loppua, käsitellään seuraavat asiat:

 1. Käsitellään hallituksen kertomus ja tilinpäätös edelliseltä toimintavuodelta sekä tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunnot.
 2. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 3. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

14§

Aloitteita yhdistyksen kokoukselle voivat tehdä yhdistyksen jäsenet. Jos jäsen haluaa jonkin asian käsiteltäväksi yhdistyksen syys- tai kevätkokoukseen, hänen tulee jättää kirjallinen aloite yhdistykselle päätösehdotuksineen kahdeksan (8) viikkoa ennen kyseistä kokousta.

Hallituksen tulee tuoda tällainen asia yhdistyksen kokouksen päätettäväksi omalla lausunnollaan varustettuna.

15 §

Yhdistyksen asioiden hoitajana ja lakimääräisenä edustajana toimii yhdistyksen äänivaltaisista jäsenistä valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, kahdeksasta kymmeneen (8-10) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Puheenjohtaja ja varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Varajäsenet valitaan yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenet pyritään valitsemaan siten, että kaikki ne sektorit (esim. valtio, kunta, yksityinen, ammatinharjoittajat), joihin yhdistyksen jäseniä kuuluu, ovat edustettuina. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt.

Lisäksi hallitus voi palkata yhdistykselle toimihenkilöitä, joilla on hallituksen kokouksissa puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

Varajäsenellä on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta äänioikeus vain mikäli hän on varsinaisen jäsenen asemassa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet sen varsinaisista jäsenistä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, tai kun neljä (4) hallituksen jäsentä sitä määrättyä asiaa varten pyytää.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

16 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi määrätä yhdistyksen toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

Yhdistyksen tili- ja toimintakausi

17 §

Yhdistyksen tili ja toimintakausi on kalenterivuosi. Tilit ja taloudenhoitoa koskevat asiakirjat on toimitettava ennen huhtikuun viimeistä päivää, kuitenkin vähintään kuukautta ennen kevätkokousta tilintarkastajalle ja toiminnantarkastajalle, joiden tulee antaa tarkastuksestaan kevätkokoukselle osoitettu lausunto yhdistyksen hallitukselle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kevätkokousta.

Sääntöjen muuttaminen

18 §

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa ja yhdistyksen purkamisesta voidaan päättää, jos esitystä yhdistyksen kokouksessa kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.

19 §

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen jäljellä olevat varat luovutettava yhdistyksen toimintaa lähinnä jatkavalle rekisteröidylle yhdistykselle tai muulle yhdistyksen purkautumisesta päättävän kokouksen sopivaksi katsomalle oikeuskelpoiselle taholle käytettäväksi yhdistyksen edustamia aloja edistävään tarkoitukseen.

20 §

Muutoin noudatetaan voimassa olevaan yhdistyslakia.