Siirry sisältöön

Historiskt kollektivavtal för AV-översättningsföretag: omfattar även minimiarvoden för ensamföretagare

25.4.2023

Parterna i kollektivavtalet för AV-översättningsföretag godkände avtalslösningen 19.4. Kollektivavtalet är historiskt, eftersom parterna i avtalet för första gången i Finland avtalade om minimiarvoden för ensamföretagare.

Av-käännösyritysten työehtosopimusta juhlistamassa Janne Kauppila (vas.), Helena Lamponen, Petri Savolainen, Jukka Sorsa, Hanna Gorschelnik ja etänä ruudulla Mikko Lyytikäinen, Annika Karvonen ja Juhana Korhonen. Kuva: Heli Saarela.

Möjligheten att avtala om minimiarvoden möjliggjordes av Europeiska kommissionens riktlinjer från september 2022, enligt vilka ensamföretagare i vissa situationer kan förhandla om kollektivavtal utan att bryta mot den europeiska konkurrenslagstiftningen. Konkurrenslagstiftningen är tvingande EU-reglering för medlemsländerna. Riktlinjerna tillämpas på ensamföretagare som befinner sig i en situation som kan jämställas med anställda och som tillhandahåller tjänster endast eller främst för ett företag eller vars förhandlingsposition är svag jämfört med till exempel ekonomiskt starkare företag.

Avtalet om ensamföretagares arvoden är det första i sitt slag i Finland och fungerar som exempel också inom andra branscher.

- Vi gjorde finländsk arbetsmarknadshistoria! Vi avtalade för första gången om minimiarvoden för ensamföretagare genom kollektivavtal enligt de europeiska riktlinjerna. Jag vill tacka de finländska AV-översättningsföretag som anslöt sig till avtalet. Förhoppningsvis kommer även aktörer inom andra branscher att ansluta sig inom den närmaste tiden, säger Journalistförbundets intressebevakningsdirektör Petri Savolainen.

- Trots att uppgörelsen uppstod snabbt har vi fört diskussioner om detta i åratal. Vi försökte avgöra frågan redan 2019 i samband med medling i en arbetstvist, men den dåvarande riksförlikningsmannen kunde inte medla i frågan utan en ändring av lagstiftningen. Efter att kommissionen kom med sina riktlinjer finns det inga hinder för förhandlingar och avtal, säger direktör Helena Lamponen från Akavas Specialorganisationer.

- Avtalet är välkommet för AV-översättare, eftersom arvodena för ensamföretagare har varit och är fortfarande ett stort missförhållande inom branschen. Det är fråga om att värdesätta AV-översättarnas arbete. Trots att översättningens andel av produktionskostnaderna är liten är översättningen viktig med tanke på tittarupplevelsen. Inom branschen måste vi fortsätta att arbeta för detta mål för att öka förståelsen, och det nya avtalet är ett viktigt första steg, säger Saga Vera Oy:s vd Janne Kauppila.

Ca 400 AV-översättare arbetar inom AV-översättningsbranschen, och största delen av dem befinner sig inte i anställningsförhållande.

Löneuppgörelsen är förenlig med den allmänna linjen

Under avtalsperioden stiger lönerna med sammanlagt sex procent. Minimilönerna och de personliga lönerna höjs 1.6.2023 med en allmän förhöjning på 3,5 procent, och dessutom får heltidsanställda en engångsersättning på 520 euro. Till deltidsanställda betalas engångsersättningen i proportion till arbetstiden. Under det andra avtalsåret höjs lönerna med en allmän förhöjning på två procent, och dessutom delar arbetsgivare ut 0,5 procent.

Genom avtalet kom parterna överens om minimiarvoden för AV-översättare som inte befinner sig i anställningsförhållande. Till översättare som inte befinner sig i anställningsförhållande betalas dessutom en tilläggsersättning på 30–50 %, eftersom företag inom AV-branschen inte betalar deras pensionspremier eller andra arbetsgivaravgifter.

Arvodena har graderats, men avtalsparterna siktar på att i samband med nästa förhandlingsrond nå en enhetlig kollektivavtalsnivå för alla översättningsarbeten.

Avtalet medför också andra förbättringar

I avtalet skrevs också in en rekommendation om familjeledigheter. De förbund som undertecknat avtalet rekommenderar 32 dagar avlönad ledighet för vardera föräldern och 40 dagar avlönad graviditetsledighet för den födande föräldern.

Tilläggsersättning betalas för översättning från ett inhemskt till ett främmande språk. Tilläggsersättning betalas också för översättning till samiska, eftersom översättare till och med kan vara tvungna att skapa ny terminologi.

På arbetstagarsidan utgörs parterna i kollektivavtalet för AV-översättningsföretag av Finlands Journalistförbund och Akavas Specialorganisationer samt dess medlemsorganisation Språkexperter. Avtalsparterna på arbetsgivarsidan är Saga Vera Oy, Pre-Text Oy, Movision Ky och Rosmer International osk.

Ytterligare information:

Direktör Helena Lamponen, Akavas Specialorganisationer, tfn +358 (0)40 631 7660

Intressebevakningsdirektör Petri Savolainen, Journalistförbundet, tfn +358 (0)50 534 2485