Siirry sisältöön

Kelan tulokset tulivat – tulkki, neuvottele nyt palkastasi!

Hanna / 15.12.2020

Kelan vammaistulkkauspalveluiden kilpailutus on loppusuoralla:  Kela julkaisi 14.12. palveluntuottajien listansa. Yritysten on nimettävä tulkkinsa tammikuussa, jolloin yritysten lopullinen järjestys ratkeaa. Tämä tarkoittaa, että nyt viimeistään on aika neuvotella palkasta ja työsuhteen ehdoista. Julkaisemme uudelleen 9.10. 2020 kirjoitetun artikkelin siitä, millaisia seikkoja on hyvä pitää mielessä uutta sopimusta kirjoittaessasi.

Neuvottele

Kun vielä ei tiedetä, mitkä yritykset hyväksytään palveluntuottajiksi, käydään koko alalla hermopeliä: mitkä yritykset menestyvät kilpailutuksessa ja millaisin ehdoin tulkki voi työllistyä. Säilyykö oma nykyinen työantaja valittujen yritysten joukossa, ja jos ei, mihin sitten voi työllistyä? Kun on kyse omasta ja myös mahdollisen perheensä toimeentulosta, on pelottavaa ajatella, että voisi jäädä työttömäksi. Silloin voi joutua joustamaan hyvistä periaatteistaan. Kyse onkin siitä, kuinka paljon voi ja kannattaa joustaa ja mitä jousto tarkoittaa pitkällä aikavälillä koko alalle. Siispä: neuvottele.

Hinnalla kilpailu voi tarkoittaa alempia palkkoja

Vaikka Kela ostaa tulkkauspalvelua yrityksiltä, se ei asettanut palveluntuottajille kriteereitä tai osoittanut, mitä palveluita se odottaa yrityksiltä. Käytännössä kilpailutus rakennettiin niin, että palveluntuottajat kilpailevat tulkkilistoillaan ja tulkkaustuntien hinnoilla. Jos osoittautuu, että tämä hinta on asetettu liian alas, se tarkoittaa myös sitä, että tulkkeja pyritään rekrytoimaan vähemmillä palkkauskustannuksilla.

Kuitenkin on hyvä huomata, että myös tulkeilla on valtaa käsissään, ja että yksittäisen tulkin ratkaisuilla on merkitystä kokonaisuudessa. Jos alustavasti palveluntuottajaksi valittu yritys ei onnistu rekrytoimaan tulkkeja listoilleen, se putoaa kilpailusta. Palveluntuottajien tarjoamat tulkit tarkistetaan tammikuussa 2021, minkä jälkeen tehdään tarvittavat muutokset palveluntuottajien pooliin ja keskinäiseen järjestykseen.

Jos tulkkien ammattikunta ei pidä puoliaan, on vaarana, että tulevaisuus on synkempi. Puhuttujen kielten tulkkien työelämässä on jo nähty mitä raivokas hinnalla kilpailu tarkoittaa. Ensin kokopäiväiset työsuhteet muutettiin freelancer-pohjaisiksi, mutta edelleen työsuhteisiksi. Sitten työsuhteista luovuttiin ja nyt tulkit työskentelevät itsensätyöllistämisen eri muodoissa. Palkat muuttuivat palkkioiksi ja nekin alenevat vuosi vuodelta. Neuvotteluvaltaa ei käytännössä ole. Työelämästä tuli epävarmaa. Hintojen syöksykierrettä on mahdotonta pysäyttää ilman, että lopetetaan hinnalla kilpailu.

Mieti, mistä ja mitä sovit

Kilpailutus ratkaisee tulkkien ansiotason seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Siksi on tärkeää kiinnittää huomiota oman työ- tai toimeksiantosopimuksen sisältöön. Millä ehdoilla lupaudut tekemään töitä ja ennen kaikkea, mihin hintaan? Koska alalla ei ole yleissitovaa työehtosopimusta, työnantajan ja työntekijän välille jää paljon sovittavaa.

Me Kieliasiantuntijat ry:ssä yhdessä kattojärjestömme Akavan Erityisalojen kanssa autamme työsopimuksen solmimiseen liittyvissä asioissa. Tarjottuun työsopimukseen pitää tutustua huolella. Voit huoletta ottaa tässä aikalisän ja tarkistaa työsopimuksen, vaikka kotona, sen sijaan, että lukisit se läpi työnantajan edessä ja allekirjoittaisit siltä istumalta. Tämä on myös työnantajan etu, sillä huolellisuudella voidaan välttää myöhempiä ongelmia. Voit myös tarkistuttaa työsopimuksen Akavan Erityisalojen lakimiehillä ennen sen allekirjoittamista. Lähetä esimerkiksi kuva työsopimuksesta osoitteeseen työsuhdeneuvonta@akavanerityisalat.fi, niin lakimies käy sopimuksen läpi.

Selkänojaa saat myös laatimastamme suosituksesta viittomakielen tulkeille vähimmäispalkasta ja muista työsuhteen ehdoista. Voit myös ehdottaa, että työsopimuksessa noudatetaan kokonaan tai soveltuvin osin jotakin työehtosopimusta. Tällöin voidaan helposti sopia lakia paremmista eduista tai sellaisista seikoista, joita laissa ei ole edes määritelty (esim. lomaraha, palkankorotukset, äitiys- / isyysvapaan ja tilapäisen hoitovapaan palkka, kilometrikorvaukset ja päivärahat, pitkän sairausajan palkallisuus, palkalliset arkipyhävapaat).

Neuvottele työsopimukseesi ainakin nämä seikat

Neuvottele palkasta

Palkan määrä on neuvottelukysymys. Tulkki ei ole ota tai jätä -asetelmassa. Vaikka pieniin palkkoihin perustuvan halvan tarjouksen jättänyt palveluntuottaja saattaa aluksi menestyä Kelan kilpailutuksessa, yritys voi menettää asemansa, jos sillä ei olekaan nimetä tulkkeja tammikuussa. Yritykset voivat jättää syyskuussa tarjouksensa rekrytointisuunnitelmaansa perustuen, mutta jos suunnitelma ei toteudukaan, Kela tekee oikaisun tarjouskilpailussa ja järjestää uudelleen valittujen palveluntuottajien listan. Tulkin kannattaakin rehellisesti arvioida omaa osaamistaan ja käydä aito palkkaneuvottelu yrityksen kanssa. Tulkin palkka ei ole ainoa tekijä siinä, millaisen tulkkaustuntihinnan yritys tarjoaa Kelalle.

Vähimmäispalkkasuosituksessamme on määritelty tuntipalkat, joita näkemyksemme mukaan pitäisi vähintään maksaa. Mitä enemmän kokemusta on kertynyt, sitä paremman tuntipalkan pitäisi olla. Neuvottelussa kannattaa tähdätä sopivasti hiukan korkeammalle kuin mihin tyytyisi.

Ota huomioon myös mahdolliset luontoisetuudet kuten lounassetelit.

Sovi lomarahasta

Työntekijällä on oikeus saada vuosilomansa ajalta vähintään säännönmukainen tai keskimääräinen palkka. Sitä vastoin lomarahan (tai joskus nimeltään lomaltapaluuraha) maksaminen ei perustu lakiin vaan joko työehtosopimukseen, työpaikalla noudatettuun käytäntöön tai henkilökohtaiseen työsopimukseen. Lomarahaa ei siis makseta ilman erillistä sopimusta. Jos lomarahasta on kuitenkin sovittu joko suullisesti tai kirjallisesti tai sitä on aikaisemmin ollut tapana maksaa, työnantaja ei voi lopettaa maksamista. Usein lomaraha on 50 % vuosilomapalkasta, mutta prosenttiosuus voi olla muutakin. Sovi siis lomarahan maksamisesta.

Neuvottele vuosittaiset palkankorotukset

Vähimmäispalkkasuosituksemme on voimassa vappuun 2022 asti. Sen voimassaolon aikana suosittelemme 2 %:n yleiskorotusta palkkoihin 1.9.2021 alkaen. Palkankorotus noudattelee sitä linjaa, jota muillakin aloilla Suomessa noudatetaan. Jos palkkaa ei koroteta esim. yleiskorotuksella vastaamaan yleistä hintojen nousua, tulkin palkka käytännössä laskee. Yleiskorotus tarkoittaa sitä, että kaikki saavat samansuuruisen korotuksen suoriutumisestaan riippumatta. Lisäksi voidaan sopia muista korotuksista, jotka usein liittyvät henkilökohtaiseen suoriutumiseen tai osaamisen kasvuun.

Sovi sairausajan ja perhevapaan palkka

Työsopimuslaissa on määrätty, että työntekijällä on oikeus saada palkkaa myös sairausajaltaan. Jos työsuhde on kestänyt alle kuukauden, palkkaa maksetaan 50 % sairastumispäivältä ja sitä seuraavalta yhdeksältä päivältä. Jos työsuhde on kestänyt yli kuukauden, maksetaan täysi palkka sairastumispäivältä ja sitä seuraavalta yhdeksältä arkipäivältä. Kuitenkin työehtosopimuksissa on usein sovittu pidemmästä palkanmaksusta.

Myös työntekijä voi neuvotella omaan työsopimukseensa pidemmän sairausajan palkanmaksun. Ajat vaihtelevat työehtosopimuksittain yhdestä kuukaudesta kolmeen kuukauteen riippuen työsuhteen kestosta. Hyvä lähtökohta neuvotteluille on, että pyrkii saamaan palkkajakson esimerkiksi neljän tai kuuden viikon mittaiseksi.

Työnantajalla ei ole työsopimuslain mukaan velvollisuutta maksaa palkkaa perhevapaan ajalta. Perhevapaan palkoista onkin sovittu monissa työehtosopimuksissa, ja niistä kannattaa sopia myös omassa työsopimuksessaan, jos tessiä ei ole. Yleensä työehtosopimuksissa on sovittu, että palkkaa maksetaan äitiysvapaalla kolmen kuukauden ajalta ja isyysvapaalla 1–2 viikon ajalta. Tähän on hyvä pyrkiä oman työsopimuksen kohdalla. 

Muista vaativuuslisä

Vaativan tason tulkkauksesta pitäisi maksaa vaativan työn lisää. Vähimmäispalkkasuosituksessamme vaativan työn lisä on 30 % henkilökohtaisesta tuntipalkasta. Kela maksaa vaativan tason tulkkauksista palveluntuottajalle 25 %:n lisää, joten palveluntuottajan on huomioitava mahdollinen erotus tarjoamassaan perushinnassa. Tulkin ei tarvitse joustaa lisässä. Määrittele työnantajasi kanssa myös etukäteen mitkä tilanteet katsotaan vaativiksi tulkkaustilanteiksi.

Sovi kokemuslisästä

Neuvottele jo työsopimusta solmiessasi itsellesi kokemuslisät. Suosittelemme, että tulkille maksetaan kokemuslisää ainakin 4, 7, 10 ja 15 kokemuslisään oikeuttavan vuoden jälkeen.

Sovi valmistautumisajasta

Sovi työsopimuksessasi, milloin valmistautuminen kuuluu normaaliin tuntipalkkaan, milloin siitä maksetaan erikseen.

Neuvottele myös muista lisistä

Ilta- ja yöaikaan tehdystä työstä sekä lauantaina ja sunnuntaina tehdystä työstä pitäisi maksaa lisää. Korotusosan suuruinen korvaus voidaan maksaa myös vapaana. Kuitenkin sunnuntaityön korvauksen kanssa kannattaa olla tarkkana: siitä on säädetty työaikalaissa eikä tästä korvauksesta voi poiketa.

Jos työhösi kuuluu päivystämistä, sovi tästä korvaus.

Neuvottele matka-ajan korvaamisesta

Matka-ajasta sopiminen on tulkille tärkeää: onko matkustaminen eli tulkkauspaikalle ja sieltä takaisin lähtöpisteeseen tai toiselle tulkkauspaikalle siirtyminen

a) aina työaikaa, josta maksetaan palkka,

b) ei työaikaa, mutta yksinkertaisella palkalla korvattavaa aikaa (tällä on merkitystä esimerkiksi ylitöiden kertymän ja korvaamisen kannalta) vai

c) omaa laatuaikaa ilman minkäänlaista korvausta?

Päiväraha ei ole korvaus matka-ajasta. Monessa työehtosopimuksessa on sovittu matka-ajan korvaamisesta ja niistä voi ottaa mallia (esimerkiksi Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus).

Neuvottele tarvittaessa vuosilomaa

Vaikka aloittaisitkin uuden työantajan palveluksessa kesken vuoden niin, ettet juuri ehtisi ansaita tulevan kesän lomia, lomista kannattaa neuvotella. Melko usein ensimmäiselle kesälle ja talvelle saa neuvoteltua lomaa – vähintään palkattomina.

Kirjaa työaika sopimukseen

Tarkista, että työsopimukseesi kirjataan työaikaan liittyvät seikat mahdollisimman kattavasti. Työsopimuksessa pitäisi lukea esimerkiksi päivittäinen ja viikoittainen työtuntimäärä, kellonajat ja viikonpäivät, jolloin töitä tehdään, mahdollinen kiinteä työaika ja mahdolliset liukumat. Sovi myös mahdollisesta työajan tasoittumisjaksosta ja siitä, miten lisätyö ja ylityöt korvataan (vähintään lain mukaisesti joko rahana vai vapaana).

Jos olet solmimassa vaihtelevan työajan sopimusta, ole tarkkana ja tarkistuta sopimus Akavan Erityisalojen lakimiehellä. Työnantajan takaama minimituntimäärä kannattaa tingata mahdollisimman korkeaksi. Kannattaa huomata, että vaihtelevasta työajasta voidaan sopia aina, jos se perustuu työntekijän aloitteeseen. Jos nollatyöajasta tai muusta vaihtelevasta työajasta sovitaan työnantajan aloitteesta, työnantajalla tulee olla aidosti vaihteleva työvoimatarve ja työnantajan pitää antaa tästä selvitys. Tuntimäärän toteutuminen pitää tarkistaa tietyn ajan kuluttua.

Käy läpi etätyöjärjestelyt

Sovi, milloin ja millä tavalla etätyötä tehdään. Käy läpi työnantajan kanssa, millaiset edellytykset etätyölle etenkin tulkkauksessa on ja kuka varmistaa, että työhön tarvittava välineistö tai työympäristö on kunnossa. Tarkista, millainen työnantajasi vakuutus on – kattaako se etätyön.

Tarkista työsuhteen kesto

Tarkista onko kyseessä toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen työsopimus. Määräaikaisesta työsopimuksesta ei kumpikaan sopimuksen osapuoli voi lähtökohtaisesti irtaantua kesken sopimuksen voimassaoloajan. Määräaikaiseen työsopimukseen voi kuitenkin sopia erikseen irtisanomisoikeuden, jolloin työntekijä voisi irtisanoa määräaikaisen työsopimuksen päättymään kesken työsuhteen. Määräaikaiselle työsopimukselle pitää olla peruste: sijaisuus, työn kausiluonteisuus tai muu työnantajan mielestä laillinen määräaikaisuuden peruste. Älä pyydä työnantajaasi kirjaamaan omaa pyyntöäsi perusteeksi.

Entä koeaika?

Usein työsuhteen alkuun sovitaan koeaika, mutta se ei ole välttämättömyys. Koeajan enimmäispituus on kuusi kuukautta. Määräaikaisessa työsopimuksessa koeajan pituus voi olla korkeintaan puolet sopimuksen kestosta, mutta ei kuitenkaan enempää kuin kuusi kuukautta.

Varo näitä

Seuraavat kirjaukset ovat harvoin työntekijälle edullisia. Harkitse siis huolella, jos allekirjoitat nämä:

 • Kiinteä ylityökorvaus, kokonaistyöaika
 • Jatkuva suostumus lisä- ja/tai ylityöhön (viikonlopputyöhön). Lisä- ja ylitöistä työnantajan pitää kysyä joka kerran erikseen ja saada työntekijältä erikseen suostumus.
 • Salassapito työsuhteen päätyttyä
  • Salassapidosta on määritelty laissa, minkä lisäksi tulkilla on myös ammattinsa perusteella salassapitovelvollisuus. Jos työsopimukseen on määritelty salassapitoa hyvin laveasti ja tehostaa sitä sakolla tai vahingonkorvauksella, harkitse!
 • Kilpailukielto (työsuhteen päätyttyä)
 • Kilpailu ja sen valmistelu on kielletty työsuhteen kestäessä laissa, mutta työsuhteen päättymisen jälkeinen kilpailukielto on kannaltasi erittäin hankala määräys. Vaikka lain mukaan sille pitäisi olla painava syy, kilpailukieltoja ehdotetaan yleisesti työsopimuksiin. Ole siis tarkkana! Sopimuksessa voi olla kirjattuna myös rekrytointikielto.
 • Sopimussakot
 • Koulutuskustannusten korvaaminen
  • Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos irtisanoudut työstäsi, voit joutua korvaamaan työnantajalle sellaisen koulutuksen kustannukset, jotka työnantaja on maksanut kouluttaakseen sinua työhösi.
 • Sivutyön rajoittaminen enemmän kuin mitä lakiin on kirjattu.
 • Immateriaalioikeuksista sopiminen sinulle epäedullisesti
 • Erimielisyyksien ratkaiseminen välimiesmenettelyssä tai kirjaus oikeuspaikasta

 

Avuksesi

Vähimmäispalkkasuositukset:

Akavan Erityisalojen työsuhdeneuvonnan yhteystiedot: https://www.akavanerityisalat.fi/tietoa_meista/yhteystiedot/tyosuhdeneuvonta

 

Kirjoittaja on Kieliasiantuntijat ry:n toiminnanjohtaja.

Kirjoituksessä tietolähteenä ovat olleet Akavan Erityisalojen lakimies Juho-Heikki Leppänen ja neuvottelupäällikkö Amalia Poutanen.