Siirry sisältöön

Kilpailutus ja kilpailevan toiminnan kielto: neuvoja viittomakielen tulkille

Hanna Gorschelnik / 18.3.2020

Vammaistulkkauspalveluiden kilpailuttamisen valmisteluprosessi on käynnissä ja myös yritykset alkavat kartoittaa ja kiinnittää tulkkeja listoilleen. Miten tulisi toimia mahdollisten tiedustelujen suhteen?

Valinta Photo by Jon Tyson on Unsplash

Kilpailevan toiminnan kielto ja kilpailukielto – kaksi eri asiaa

On tärkeää huomata, että työsopimuslakiin kirjattu kilpailevan toiminnan kielto koskee kaikkia työsuhteessa olevia työntekijöitä. Työntekijän pitää lain mukaan välttää työnantajaansa vahingoittavaa kilpailevaa toimintaa. Lain mukaan myös kilpailevan toiminnan valmistelu on kiellettyä. Kielto on voimassa vain työsuhteen kestoaikana, elleivät työnantaja ja työntekijä ole erikseen sopineet kilpailukiellosta, joka ulottuu työsuhteen päättymisen jälkeiseen aikaan.

Työsuhteen päättymisen jälkeiseen aikaan ulottuvasta kilpailukiellosta sopiminen edellyttää erityisen painavaa syytä. Jos kilpailukiellosta sovitaan, työntekijä ei saa mennä kilpailevan yrityksen palvelukseen eikä perustaa omaa kilpailevaa yritystä 6 kuukauden aikana työsuhteen päättymisestä.

Viittomakielen tulkit eivät pääsääntöisesti ole siinä asemassa, että heidän kanssaan voitaisiin laillisesti tehdä kilpailukieltosopimus. Jos tällaista esitetään, niin jäsenemme kannattaa tarkistuttaa kilpailukieltosopimus lakineuvonnassamme ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Jäsenemme kannattaa aina tarkistuttaa kilpailukieltosopimus lakineuvonnassamme ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Työsopimuslaissa määritelty kilpailevan toiminnan kielto koskee sellaista toimintaa, joka vahingoittaa työnantajaa ja on hyvä tavan vastaisena kilpailuteko. Kilpailevan toiminnan kielto koskee myös osa-aikaisia työntekijöitä (0- työaikasopimuksella työtä tekevä on osa-aikainen).

Osa-aikaisten kohdalla on otettava huomioon myös perustuslain 18 §:n säännös jokaisen oikeudesta hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Tämä huomioon ottaen kilpailevan toiminnan kieltoa tulisi osa-aikaisten kohdalla tulkita suppeammin, mutta se missä raja kulkee, on viime kädessä oikeuskäytännön sanelema.

Milloin kyse on kilpailevasta toiminnasta?

Yleisesti voidaan sanoa, että jos tulkki pestautuisi nykyisen työnantajansa lisäksi toiselle työnantajalle ja yritysten asiakaskunta on sama, kyseessä on kilpaileva toiminta. Tällöin työnantajalle aiheutuvan vahingon voidaan katsoa olevan ilmeinen. Jokainen yksittäinen tapaus on kuitenkin omansa ja se arvioidaan tapauskohtaisesti.

Kun tulkin toinen työnantaja tarjoaa palveluita vain puhevammaisille ja toinen viittomakielen tulkkaus, yritysten toimialat ovat eri. Tällöin ei välttämättä ole kyse kilpailevasta toiminnasta.

Jos kuitenkin tulkin molemmat työnantajat tarjoavat sekä puhevammaisten tulkkausta että viittomakielen tulkkausta, silloin yksin se seikka, että tulkki toisen työnantajan palveluksessa tekee vain puhevammaisten tulkkausta ja toisen viittomakielen tulkkausta, ei poista sitä, että yritykset ovat toistensa kilpailijoita.  Kyse on siis lähtökohtaisesti kilpailevasta toiminnasta. Jos asiaa ratkottaisiin oikeudessa, lieventävänä seikkana saatettaisiin pitää sitä, että osa-aikainen työntekijä, jolla kuitenkin on oikeus hankkia elantonsa, tekee töitä ns. eri tuotteilla.

Ennakkosopimus ei estä työpaikan vaihtamista

Vaikka tulkki solmisi ennen kilpailutusta työnantajansa kanssa sopimuksen, jossa sitoutuu osallistumaan työnantajansa tulkkiresurssiksi tulevalle kilpailutuskaudelle, tulkki voi sopimuksesta huolimatta irtisanoutua ja siirtyä toisen työnantajan palvelukseen. Työsopimuslain perusteella tulkille ei tule seuraamuksia. Toki vahingonkorvauslain perusteella työnantajalla saattaisi olla oikeus vaatia vahingonkorvausta, jos pystyisi näyttämään toteen tästä aiheutuneen vahingon.

Jos tulkki haluaisi aloittaa tammikuussa 2021 uuden hankintakauden alkaessa työt uudessa yrityksessä, mutta jatkaa siihen asti vielä vanhan työnantajan palveluksessa, aie siirtyä uuden työnantajan palvelukseen ei ole laillinen irtisanomisperuste työnantajalle. Jos työnantaja irtisanoo työntekijän henkilöön liittyvillä perusteilla, tämä ei vaikuta lain mukaan työnantajan oikeuteen palkata uusi työntekijä. Jos työnantaja perustelisi irtisanomista taloudellisilla tai tuotannollisilla syillä, pitää työnantajan uutta tulkkia palkatessaan ensin tarjota työtä irtisanotulle.

Jos tulkki olisi perustamassa omaa yritystä jo silloin, kun on sopinut toimivansa työnantajansa ns. resurssina seuraavalla hankintakaudella, pelkän oman yrityksen perustaminen ei ole kilpailevaa toimintaa, mutta se saattaa olla kilpailevan toiminnan valmistelua. Jos tulkki kuitenkin osallistuu samaan kilpailutukseen kuin työnantajansa, kyse on aktiivisesta kilpailevasta toiminnasta. Seurauksena voi olla työsopimuksen irtisanominen ja mahdollisesti myös vahingonkorvausvaatimus. Toisaalta, asiassa pitäisi huomioida alan erityisluonne ja se, että kilpailutukseen osallistuminen on lähes ainoa tapa aloittaa yritystoiminta, mutta oikeuden ratkaisuja asiasta ei ole.

Työsuhteen aikana voi hakeutua toisen työnantajan palvelukseen. Tätä ei pidetä kilpailevana toimintana. Toisaalta jos tulkin oma työnantaja saisi tietoonsa, että tulkki on ilmoittautunut myös toisen yrityksen tulkkilistalle kilpailutusta varten, oma työnantaja voisi pitää tätä lojaliteettivelvoitteen rikkomisena ja irtisanoa sillä perusteella työntekijän. Toki viittomakielialan erityispiirteet voisivat vaikuttaa asiaan, niin ettei irtisanominen olisi perusteltua.

Teksti on koostettu Kieliasiantuntijoiden saamista kysymyksistä ja Akavan Erityisalojen lakimies Tuire Torvelan niihin koostamista vastauksista.

Lisää lukemista:

Ylemmät toimihenkilöt YTN: TYösuhteeseen liittyvät kilpailunrajoitukset ja salassapito (PDF)

Helena Kähkönen: Liikesalaisuuksien salassapidosta sopiminen työsuhteessa, Pro gradu (2015), Tampereen yliopisto

 

Tekstiin on lisätty 24.3. kolmas kappale " Viittomakielen tulkit eivät pääsääntöisesti ole siinä asemassa, että..." ja täsmennys toiseksi viimeiseen kappaleeseen "... mutta se saattaa olla kilpailevan toiminnan valmistelua."