Siirry sisältöön

Pääkaupunkiseudun jättikilpailutus keskeytetty

Hanna / 4.2.2022

Vantaan, Helsingin ja Keravan kaupunkien sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin yhteishankintana toteutettava tulkkauspalveluiden kilpailutus on keskeytetty. Hankintayksiköt päättivät keskeyttää tulkkauspalveluiden hankinnan ja aloittaa sen kilpailutuksen uudelleen. Hankinnan yhteisarvo oli 36 miljoonaa euroa.

Kuvituskuva: Lähikuva valkoisista muistivihoista.

Hankinnan kohteena olivat kaupunkien ja sairaanhoitopiirin tulkkauspalvelut ja niihin liittyvät asiantuntijapalvelut. Hankinnassa kilpailutettiin sekä puhuttujen kielten tulkkauspalvelut että kilpailuttajien tarvitsemat vammaisten tulkkauspalvelut.

Hankintaoikaisuvaatimus voidaan voi tehdä, jos hankintayksikkö on tehnyt virheen hankintalain soveltamisessa tai jos hankintapäätöksen tekemisen jälkeen on tullut esiin sellaista uutta tietoa, joka voi vaikuttaa päätökseen tai hankintasopimuksen tekemisen edellytyksiin. Hankintapäätöksestä voi myös valittaa markkinaoikeuteen, jos hankinnassa on toimittu julkisista hankinnoista annettujen oikeusohjeiden vastaisesti. Vaatijana ja valittajana voi olla tarjouskilpailuun osallistunut yritys tai sellainen alalla toimiva yritys, joka ei ole voinut osallistua tarjouskilpailuun hankintayksiköstä johtuvasta syystä.

Hankintayksiköt perustelivat keskeytyspäätöstä muun muassa sillä, että ne olivat valitusten ja hankintaoikaisujen läpikäynnin yhteydessä tarkastelleet hankinta-asiakirjoja ja saapuneita tarjouksia uudelleen. Tällöin oli havaittu, että tarjouspyynnön vaatimuksissa eikä tarjousten hinnoittelussa. Kilpailuttaja ei ollut pyytänyt läpinäkyvää hinnoittelua, eivätkä hinnat siksi olleet vertailukelpoisia. Jotkin tarjoajat olivat näin voineet sisällyttää hintoihin käyttöönoton kustannuksia, kun taas toiset eivät olleet välttämättä huomioineet näitä lainkaan hinnoittelussaan.

Myös palvelun aloittaminen ilmoitetussa aikataulussa osoittautui mahdottomaksi muun muassa sen vuoksi, että käyttöönottoa ja siihen kuluvaa aikaa ei oltu hankinta-asiakirjoissa huomioitu. Hankintayksikkö oli määritellyt sopimuksen alkuajankohdaksi 1.1.2022.

Kieliasiantuntijat vaati kilpailutuksen uudelleenlaadintaa syksyllä 2021

Kieliasiantuntijat osallistui jo alkuvuonna 2021 hankintayksiköiden järjestämään markkinavuoropuheluun ja antoi silloin näkemyksensä tulkkauspalveluiden kilpailuttamisesta. Kommentoimme esimerkiksi sitä, että hinnoittelun pitäisi olla läpinäkyvää, jotta kilpailuttaja voi aidosti vertailla hintoja ja jotta voidaan varmistaa, että myös alihankkijana toimivat tulkit saavat asiallisen korvauksen työstään. Samalla korostimme koulutettujen tulkkien merkitystä palvelulle.

Syksyllä 2021 Kieliasiantuntijat vaati useaan kertaan hankintayksiköitä keskeyttämään kilpailutuksen, koska siinä asetettiin laadulle vain näennäisiä kriteereitä ja kilpailu ratkaistiin vain vertailemalla hintoja. Kilpailutuksessa ei esimerkiksi vaadittu tulkeilta koulutusta ammattiin eikä arvioitu palveluntuottajien osaamista palvelujen tuottamisessa.

Kieliasiantuntijat myös huomautti tuolloin, että palveluntuottajan valinta yksin hinnan perusteella vahvistaa hintojen syöksykierrettä alalla ja vahvistaa epäreilusti toimivien toimeksiantajien asemaa. Se myös lopettaa työsuhteisen työn alalla ja siirtää työn lopullisesti alihankintatyöksi, sillä hintapaineessa yritysten ei kannata enää tarjota työsuhteista työtä. Kannattavampaa on siirtää työntekemisen sivukulut tulkkien itsensä maksettaviksi. Tämä heikentää entisestään tulkkien työmarkkina-asemaa ja työntää osaavia ammattitulkkeja pois alalta. Tällä kaikella on kauaskantoiset seuraukset sekä tulkkausalalle että tilaajalle.

Kieliasiantuntijoiden keskeytysvaatimus ei menestynyt marraskuussa 2021 vaan kilpailutus järjestettiin sen puutteista huolimatta.

- On ilahduttavaa, että markkinavuoropuheluita on ryhdytty käyttämään enenevässä määrin tarjouskilpailuiden suunnitteluvälineenä. Valitettavasti tässä prosessissa markkinavuoropuhelu ei johtanut parempaan tulkkauspalveluiden kilpailutukseen, kommentoi Kieliasiantuntijat ry:n toiminnanjohtaja Hanna Gorschelnik keskeytyspäätöstä. - Ei ole tarkoituksenmukaista, että kilpailutukset päätyvät järjestään markkinaoikeuden ratkaistaviksi, niin kuin nyt tuntuu käyvän.

- Toivomme, että kun kilpailutus laaditaan uudestaan, hankintayksiköt ottavat mukaan pätevät laatukriteerit eivätkä pyri ratkaisema kilpailua vain hinnan perusteella. Tulkkaus on vaativaa asiantuntijapalvelua, joka mahdollistaa viranomaisen palvelun asianmukaisen toteutumisen, Gorschelnik jatkaa.

Keskeytyspäätös tarkoittaa sitä, että hankintayksiköt jatkavat tulkkauspalveluiden hankintaa Tulká Oy:ltä vuoden 2022 loppuun asti.

 

Lue lisää

20.10.2021 Tulkkijärjestöt: Vantaan, Helsingin ja Keravan kaupunkien sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tulkkauspalvelujen kilpailutus on keskeytettävä

13.1.2022 Vantaan kaupunki: Keskeytyspäätös tulkkauspalveluiden hankinnassa

24.1.2022 Vantaan kaupunki: Päätös tulkkauspalveluiden väliaikaisesta jatkamisesta