Siirry sisältöön

Tutkimus: Sopimusehdot eivät pysy digitaalisen muutoksen kyydissä audiovisuaalisella alalla

Hanna / 13.6.2023

Teknologinen kehitys on avannut suomalaisille audiovisuaalisen alan tuotantoyhtiöille ja luovan työn tekijöille uusia ansaintamahdollisuuksia. Alan sopimusehdot herättävät kuitenkin tyytymättömyyttä sekä luovan työn tekijöiden että tuotantoyhtiöiden keskuudessa, selviää Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen tekemästä tutkimuksesta.

av-sopimukset2

Tutkimuksessa, johon myös Kieliasiantuntijat ry osallistui, selvitettiin audiovisuaalisen alan toimijoiden näkemyksiä alan sopimusehdoista sekä käyttöoikeuksien hankintaan liittyviä ongelmia. Tämän lisäksi tarkasteltiin teknologisen kehityksen vaikutuksia tuotantoyhtiöiden ja luovan työn tekijöiden ansaintamahdollisuuksiin.

Teknologinen kehitys on muuttanut audiovisuaalisen alan ansaintalogiikkaa

Digitalisaatio on monimuotoistanut sisältöjen tuotantoa, jakelua ja loppukäyttöä audiovisuaalisella alalla. Uudet toimijat ja jakelukanavat ovat lisänneet alan kasvupotentiaalia.

Kyselyyn vastanneet tuotantoyhtiöt ja luovan työn tekijät kokevat usein, että teknologinen kehitys on vaikuttanut heidän mahdollisuuksiinsa saada asianmukainen korvaus oikeuksien siirrosta tai tuotantojen käyttöoikeuksista. Kansainvälisten suoratoistoyhtiöiden markkinoille tulo on avannut Suomessa toimiville tuotantoyhtiöille uusia mahdollisuuksia kasvuun ja kansainvälistymiseen. Suurten kansainvälisten toimijoiden neuvotteluasema on usein vahva ja ne neuvottelevat tyypillisesti pitkäkestoisia ja laajat oikeudet käsittäviä sopimuksia.

Tekoälyn kehitys vaikuttaa lähitulevaisuudessa esimerkiksi kääntäjien työllistymismahdollisuuksiin tai mahdollisuuksiin saada tekijänoikeuskorvauksia. Lisäksi on epätodennäköistä, että kaikki alan jakelijat toimittavat tarkkoja tietoja teosten käytöstä, mikä suoraan vaikuttaa luovan työn tekijöiden mahdollisuuksiin saada käyttömääriin perustuvia tekijänoikeuskorvauksia.

Tuotantojen tilaajien välisen kilpailun kiristyttyä ja teosten välitystapojen muuttuessa ovat myös perinteiset lähettäjäyritykset alkaneet hankkia aiempaa laajempia hyödyntämisoikeuksia. Tekijänoikeuden luovutuksia ja teosten käyttöoikeuksia koskevat sopimukset ovat monimutkaistuneet ja oikeuksia hankitaan aiempaa pidemmäksi ajaksi.

"Vaikuttaa siltä, että alan tekijöille maksettavat korvaukset ovat pysyneet pitkälti entisellään siitä huolimatta, että teknologinen kehitys on muuttanut teosten käyttötapoja", projektipäällikkö Tiina Kautio ja tutkija Nathalie Lefever toteavat.

Alan sopimusehtoihin ei useinkaan olla tyytyväisiä

Vaikka audiovisuaalisten sisältöjen käytön ja tilaajien määrät ovat kasvaneet, se ei tulosten perusteella ole aina selkeästi näkynyt audiovisuaalisen alan toimijoiden saamissa korvauksissa.

Pääosa kyselyyn vastanneista luovan työn tekijöistä ja tuotantoyhtiöistä koki, että heille on tarjottu kohtuuttomia sopimusehtoja oikeuksien siirrosta. Luovan työn tekijöiden kokemukset kohtuuttomista ehdoista liittyivät tyypillisesti korvauksen määrään ja muotoon sekä oikeuksien siirron laajuuteen ja kestoon. Luovan työn tekijät kokivat syiksi kohtuuttomille sopimusehdoille erityisesti erot osapuolten neuvotteluasemien tasavertaisuudessa, neuvottelutaidoissa sekä tekijänoikeustietämyksessä.

Tuotantoyhtiöiden kohtuuttomiksi kokemat ehdot koskivat erityisesti sopimusten kestoa. Tuotantoyhtiöt arvioivat niiden syiksi etenkin televisioyhtiöiden ja suoratoistopalveluiden välisen kilpailun kiristymisen.

Tutkimuksessa keskityttiin lisäksi oikeuksien siirtoon ja käyttöoikeuksien hankintaan liittyviin ongelmiin. Siinä ilmeni myös tekijänoikeuden yhteishallinnointiin liittyviä haasteita.

Koettuihin ongelmiin on olemassa ratkaisuja

Tutkimuksen perusteella neuvotteluasemien tasavertaisuutta voidaan parantaa ja käyttöoikeuksien hankintaan liittyviä käytännön vaikeuksia voidaan helpottaa erilaisin ratkaisuin.

"Tutkimuksen aikana kartoitimme alan kehitystarpeita sekä luovan työn tekijöiden että tuotantoyhtiöiden edustajien kanssa. Tämän perusteella syntyi yhdeksän rinnakkaista kehittämisehdotusta, jotka esittelemme raportin lopussa.", Kautio ja Lefever sanovat.

Raportissa nostetaan esiin niin tekijänoikeusjärjestelmän kehittämiseen liittyvät toimenpiteet kuin myös sopimukset alan vähimmäistyöehdoista, alan yhteiset suositukset ja rahoitusinstrumentteihin liittyvät ratkaisut. Luovan työn tekijöiden ja tuotantoyhtiöiden näkemyksistä on havaittavissa jossain määrin eriäviä kehitystoiveita, mutta myös paljon samoja päämääriä, mitä tulee alan elinvoimaisuuden kehittämiseen ja kansainvälistymiseen.

Tutkimusraportti on luettavissa Cuporen verkkosivuilla:

Kautio, Tiina & Lefever, Nathalie (2023). Sopimussuhteet muutoksessa – Audiovisuaalisen alan tekijänoikeudellisia kysymyksiä. Cuporen verkkojulkaisuja 74. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore.