Siirry sisältöön

Tulkki, neuvottele nyt sopimuksestasi!

Hanna / 12.10.2021

Useat julkishallinnon organisaatiot ovat kilpailuttamassa tulkkauspalveluita tänä ja ensi vuonna. Vantaan, Helsingin ja Keravan kaupungit sekä HUS julkaisivat juuri yhteisen tarjouspyynnön tulkkauspalveluista. Sopimuksen arvo on noin 35 miljoonaa euroa. Espoon kaupungin, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian, Kauniaisten kaupungin sekä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vastajulkaistun yhteisen tarjouspyynnön arvo on 9,5 miljoonaa. Yritysten täytyy jättää tarjouksensä näihin marraskuun alussa. Tämä tarkoittaa, että nyt viimeistään on aika neuvotella palkasta, palkkiostaan ja sopimusehdoista. Millaisia seikkoja on hyvä pitää mielessä uutta sopimusta kirjoittaessasi?

sitaatti tekstistä

Artikkelin käännös arabiaksi: Tulkki neuvottele sopimuksestasi_arabia

 

Koko tulkkausalalla käydään nyt hermopeliä: mikä tai mitkä yritykset menestyvät kilpailutuksessa ja millaisin ehdoin tulkki voi työllistyä. Kun on kyse omasta ja myös mahdollisen perheensä toimeentulosta, on pelottavaa ajatella, että voisi jäädä työttömäksi. Silloin voi joutua joustamaan hyvistä periaatteistaan. Kyse onkin siitä, kuinka paljon voi ja kannattaa joustaa ja mitä jousto tarkoittaa pitkällä aikavälillä paitsi itselle myös koko tulkkausalalle. Siispä: neuvottele.

Hinnalla kilpailu voi tarkoittaa alempia ansioita

Näyttää siltä, että vaikka Kieliasiantuntijat ry ja muut tulkkausalan keskeiset toimijat ovat viestineet kilpailuttajille siitä, että hankinnan ratkaiseminen yksin hinnan perusteella on turmiollista tulkkausalan tulevaisuudelle ja asiakkaalle itselleen, hinta on usein ainoa kilpailutusperuste.  Esimerkiksi Vantaa, Helsinki, Kerava ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri eivät asettaneet palveluntuottajille eli yrityksille laatukriteereitä tai osoittanut, mitä palveluita se odottaa yrityksiltä, vaikka palveluntuottajien rooli tulkkauspalvelun tuottamisprosessissa on keskeinen. Käytännössä kyseinen kilpailutus rakennettiin niin, että palveluntuottajat kilpailevat tulkkaustuntien hinnoilla. Jos osoittautuu, että tämä hinta on asetettu liian alas, se tarkoittaa myös sitä, että tulkkeja pyritään rekrytoimaan vähemmillä palkkauskustannuksilla.

Kuitenkin on hyvä huomata, että myös tulkeilla on nyt valtaa käsissään, ja että yksittäisen tulkin ratkaisuilla on merkitystä kokonaisuudessa. Kilpailutus on iso, eikä mikään palveluntuottaja voi osallistua siihen ilman tulkkeja. Alihankkijat on myös nimettävä.

Jos tulkkien ammattikunta ei pidä puoliaan, on vaarana, että tulevaisuus on entistä synkempi. Hintojen syöksykierrettä on mahdotonta pysäyttää ilman, että lopetetaan hinnalla kilpailu.

Mieti, mistä ja mitä sovit

Kilpailutus ratkaisee tulkkien ansiotason seuraavaksi vuosiksi. Siksi on tärkeää kiinnittää huomiota oman työ- tai toimeksiantosopimuksen sisältöön. Millä ehdoilla lupaudut tekemään töitä ja ennen kaikkea, mihin hintaan? Koska alalla ei ole yleissitovaa työehtosopimusta, työnantajan ja työntekijän ja toimeksiantajan ja alihankkijan välille jää paljon sovittavaa.

Tulkin kannattaa käydä läpi eri kilpailutusten tarjouspyyntöjen palvelukuvaukset (edellä mainittujen kilpailutusten palvelukuvaukset ovat tämän jutun lopussa). Niistä käy ilmi, mitä palvelutarjoajan tarjoaman hinnan tulisi sisältää ja mitä korvauksia palveluntuottaja voi laskuttaa tilaajalta. Nämä kaikki kannattaa ottaa huomioon myös omassa sopimuksessa.

Me Kieliasiantuntijat ry:ssä yhdessä kattojärjestömme Akavan Erityisalojen kanssa autamme jäseniämme sopimuksen solmimiseen liittyvissä asioissa. Tarjottuun työ- tai toimeksiantosopimukseen pitää tutustua huolella. Voit huoletta ottaa tässä aikalisän ja tarkistaa työsopimuksen, vaikka kotona, sen sijaan, että lukisit sen läpi työn tarjoajan edessä ja allekirjoittaisit siltä istumalta. Tämä on myös työn tarjoajan etu, sillä huolellisuudella voidaan välttää myöhempiä ongelmia. Jos olet jäsenemme, voit myös tarkistuttaa sopimuksen Akavan Erityisalojen lakimiehillä ennen sen allekirjoittamista. Lähetä esimerkiksi kuva työsopimuksesta osoitteeseen tyosuhdeneuvonta@akavanerityisalat.fi, niin lakimies käy sopimuksen läpi.

Selkänojaa saat myös laatimastamme suosituksesta viittomakielen tulkeille vähimmäispalkasta ja muista työsuhteen ehdoista. Voit hyvin soveltaa suositusta tilanteeseesi, sillä tulkkien työ on samankaltaista kielestä riippumatta. Jos olet ammatinharjoittaja tai yrittäjä, voit tarkistaa suosituksesta, millaisista seikoista kannattaa sopia. Kannattaa kuitenkin muistaa, että yrittäjän laskutus on eri asia kuin varsinainen ansio. Yleinen nyrkkisääntö on, että noin puolet yrittäjän laskutuksesta menee yrittämisen kuluihin ja eläkemaksuihin.

Jos olet työsuhteessa, voit myös ehdottaa, että työsopimuksessa noudatetaan kokonaan tai tietyin osin jotakin työehtosopimusta. Tällöin voidaan helposti sopia lakia paremmista eduista tai sellaisista seikoista, joita laissa ei ole edes määritelty (esim. lomaraha, palkankorotukset, äitiys- / isyysvapaan ja tilapäisen hoitovapaan palkka, kilometrikorvaukset ja päivärahat, pitkän sairausajan palkallisuus, palkalliset arkipyhävapaat). Jollet saa sovittua jonkin työehtosopimuksen soveltamisesta, kannattaa kustakin seikasta neuvotella erikseen ehtokohtaisesti.

Neuvottele sopimukseesi ainakin nämä seikat

Neuvottele palkasta ja palkkiosta

Palkan ja palkkion määrä on neuvottelukysymys. (Muistahan, että jo sovitun ja voimassa olevan palkan laskeminen ei yksipuolisesti onnistu kuin irtisanomisperusteella ja irtisanomisaikaa noudattaen.) Tulkki ei ole ota tai jätä -asetelmassa, vaikka niin usein annetaan ymmärtää. Palveluntarjoaja, jonka tarjous pohjautuu pieniin palkkoihin ja palkkioihin, ei voi jättää tarjoustaan, jos sillä ei ole tulkkeja listallaan. Tulkin kannattaakin rehellisesti arvioida omaa osaamistaan ja käydä aito neuvottelu yrityksen kanssa. Tulkin ansio ei ole ainoa tekijä siinä, millaisen tulkkaustuntihinnan yritys tarjoaa kilpailuttajalle.

Mitä enemmän kokemusta on kertynyt, sitä paremman ansion pitäisi olla. Neuvottelussa kannattaa tähdätä sopivasti hiukan korkeammalle kuin mihin tyytyisi.

Ota huomioon myös mahdolliset luontoisetuudet kuten lounassetelit.

Neuvottele myös siitä aikamääreestä, johon ansio sidotaan. Onko kyse korvauksesta päivässä, tunnissa tai jossakin muussa yksikössä? Työtä ei ole useinkaan kannattavaa pilkkoa yhä pienempiin korvattaviin yksiköihin.

Neuvottele tarvittaessa vuosilomaa

Vaikka aloittaisitkin uuden työantajan palveluksessa kesken vuoden niin, ettet juuri ehtisi ansaita tulevan kesän lomia, lomista kannattaa neuvotella. Melko usein ensimmäiselle kesälle ja talvelle saa neuvoteltua lomaa – vähintään palkattomina.

Jos sinulle ei kerry lomapäiviä, tarkista erityisen tarkkaan kirjaus lomakorvauksesta.

Tarkista miten lomakorvaus on merkitty sopimukseen

Työsuhteessa ansaitaan lain nojalla vuosilomaa tai vapaata, ja laki velvoittaa työnantajan maksamaan lomapalkkaa tai lomakorvausta. Työnantaja ei voi sisällyttää niitä palkkaan tai jättää maksamatta.

Sovi lomarahasta

Työntekijällä on oikeus saada vuosilomansa ajalta vähintään säännönmukainen tai keskimääräinen palkka. Sitä vastoin lomarahan (tai joskus nimeltään lomaltapaluuraha) maksaminen ei perustu lakiin vaan joko työehtosopimukseen, työpaikalla noudatettuun käytäntöön tai henkilökohtaiseen työsopimukseen. Lomarahaa ei siis makseta ilman erillistä sopimusta. Jos lomarahasta on kuitenkin sovittu joko suullisesti tai kirjallisesti tai sitä on aikaisemmin ollut tapana maksaa, työnantaja ei voi lopettaa maksamista. Usein lomaraha on 50 % vuosilomapalkasta, mutta prosenttiosuus voi olla muutakin. Sovi siis lomarahan maksamisesta.

Neuvottele vuosittaiset palkankorotukset

Jos palkkaa ei koroteta vuosittain esim. yleiskorotuksella vastaamaan yleistä hintojen nousua, tulkin palkka käytännössä laskee. Yleiskorotus tarkoittaa sitä, että kaikki saavat samansuuruisen korotuksen suoriutumisestaan riippumatta. Lisäksi voidaan sopia muista korotuksista, jotka usein liittyvät henkilökohtaiseen suoriutumiseen tai osaamisen kasvuun.

Viittomakielen tulkkien vähimmäispalkkasuosituksemme on voimassa vappuun 2022 asti. Sen voimassaolon aikana suosittelemme 2 %:n yleiskorotusta palkkoihin 1.9.2021 alkaen. Palkankorotus noudattelee sitä linjaa, jota muillakin aloilla Suomessa noudatetaan. Kunta-alalla palkkoja korotettiin 1,22 % vuonna 2020 ja 1,0 % vuonna 2021. Tästä syksystä alkaen käydään uusia palkkaneuvotteluita, joiden tuloksia kannattaa seurata.

Sovi sairausajan ja perhevapaan palkka

Työsopimuslaissa on määrätty, että työntekijällä on oikeus saada palkkaa myös sairausajaltaan. Jos työsuhde on kestänyt alle kuukauden, palkkaa maksetaan 50 % sairastumispäivältä ja sitä seuraavalta yhdeksältä päivältä. Jos työsuhde on kestänyt yli kuukauden, maksetaan täysi palkka sairastumispäivältä ja sitä seuraavalta yhdeksältä arkipäivältä. Kuitenkin työehtosopimuksissa on usein sovittu pidemmästä palkanmaksusta.

Myös työntekijä voi neuvotella omaan työsopimukseensa pidemmän sairausajan palkanmaksun. Ajat vaihtelevat työehtosopimuksittain esimerkiksi yhdestä kuukaudesta kolmeen kuukauteen riippuen työsuhteen kestosta. Hyvä lähtökohta neuvotteluille on, että pyrkii saamaan palkkajakson esimerkiksi neljän tai kuuden viikon mittaiseksi.

Työnantajalla ei ole työsopimuslain mukaan velvollisuutta maksaa palkkaa perhevapaan ajalta. Perhevapaan palkoista onkin sovittu monissa työehtosopimuksissa, ja niistä kannattaa sopia myös omassa työsopimuksessaan, jos työehtosopimusta ei ole. Yleensä työehtosopimuksissa on sovittu, että palkkaa maksetaan äitiysvapaalla kolmen kuukauden ajalta ja isyysvapaalla 1–2 viikon ajalta. Myös tilapäinen hoitovapaa voi olla työehtosopimuksissa osin tai kokonaan palkallista. Tähän on hyvä pyrkiä myös omassa työsopimuksessa.

Muista vaativuuslisä

Vaativan tason tulkkauksesta pitäisi maksaa vaativan työn lisää. Viittomakielen tulkkien vähimmäispalkkasuosituksessa vaativan työn lisä on 30 % henkilökohtaisesta tuntipalkasta. Määrittele työnantajasi kanssa myös etukäteen, mitkä tilanteet katsotaan vaativiksi tulkkaustilanteiksi.

Myös toimeksiantosuhteessa työskentelevä voi sopia lisäkorvauksesta vaativissa tulkkaustilanteissa. Toimeksiantajan kanssa kannattaa määritellä etukäteen, mitkä tilanteet katsotaan vaativiksi tulkkaustilanteiksi.

Sovi kokemuslisästä

Neuvottele jo sopimusta solmiessasi itsellesi kokemuslisät. Kokemuksen pitäisi näkyä myös palkassa tai palkkiossa.

Sovi valmistautumisajasta

Sovi työsopimuksessasi, milloin valmistautuminen kuuluu normaaliin tuntipalkkaan, milloin siitä maksetaan erikseen.

Jos toimit yrittäjänä, tarkista, että oma hintasi sisältää valmistautumiseen kuuluvan ajan. Valmistautumiseen kuluu toisinaan enemmän aikaa toisinaan vähemmän, joten arvio keskimääräinen valmistautumisaikasi ja hinnoittele se.

Neuvottele myös muista lisistä

Ilta- ja yöaikaan tehdystä työstä sekä lauantaina ja sunnuntaina tehdystä työstä pitäisi maksaa lisää. Korotusosan suuruinen korvaus voidaan maksaa myös vapaana. Kuitenkin sunnuntaityön korvauksen kanssa kannattaa olla tarkkana: siitä on säädetty työaikalaissa eikä tästä korvauksesta voi poiketa.

Yrittäjäkin voi hinnoitella ilta- ja yöaikaan tehdyn työn tai viikonloppuna tai pyhinä tehdyn työn eri hintaiseksi kuin päiväaikaan arkena tehdyn työn.

Neuvottele pikatulkkausten päivystämisestä

Jos työhösi kuuluu päivystämistä, esimerkiksi pikatulkkausten päivystystä, sovi päivystysajasta ja tästä korvaus. Jos tulkit eivät päivystä pikatulkkauksia, palveluntuottaja ei voi tarjota tilaajalle pikatulkkauksia 24/7 (jota esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri vaatii).

Neuvottele matkojen korvaamisesta

Tulkkausalalle on pesiytymässä tapa, ettei tulkille korvattaisi matkaa tulkkauspaikalle ja sieltä takaisin. Kuitenkin lähitulkkauksissa siirtyminen tulkkauspaikalle on merkittävä osa tulkin viikkotyöajasta. Niinpä kannattaa neuvotella, että matkat myös HSL-alueella korvattaisiin. Pohdi, etukäteen, mikä on tarkoituksenmukaisin liikkumisväline ja sovi korvaus sen mukaisesti.

Neuvottele matka-ajan korvaamisesta

Matka-ajasta sopiminen on tulkille tärkeää: onko matkustaminen eli tulkkauspaikalle ja sieltä takaisin lähtöpisteeseen tai toiselle tulkkauspaikalle siirtyminen

a) aina työaikaa, josta maksetaan palkka,

b) ei työaikaa, mutta yksinkertaisella palkalla korvattavaa aikaa (tällä on merkitystä esimerkiksi ylitöiden kertymän ja korvaamisen kannalta) vai

c) omaa laatuaikaa ilman minkäänlaista korvausta?

Päiväraha ei ole korvaus matka-ajasta. Monessa työehtosopimuksessa on sovittu matka-ajan korvaamisesta ja niistä voi ottaa mallia (esimerkiksi Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus).

Myös ammatinharjoittajan ja yrittäjän kannattaa hinnoitella palvelunsa niin, että laskutus kattaa myös matkoihin kuluvan ajan ja kustannukset.

Kirjaa työaika sopimukseen

Jos olet työntekijä, tarkista, että työsopimukseesi kirjataan työaikaan liittyvät seikat mahdollisimman kattavasti. Työsopimuksessa pitäisi lukea esimerkiksi päivittäinen ja viikoittainen työtuntimäärä, kellonajat ja viikonpäivät, jolloin töitä tehdään, mahdollinen kiinteä työaika ja mahdolliset liukumat. Sovi myös mahdollisesta työajan tasoittumisjaksosta ja siitä, miten lisätyö ja ylityöt korvataan (vähintään lain mukaisesti joko rahana vai vapaana).

Jos olet solmimassa vaihtelevan työajan sopimusta, ole tarkkana ja tarkistuta sopimus kattojärjestömme Akavan Erityisalojen lakimiehellä. Työnantajan takaama minimituntimäärä kannattaa tingata mahdollisimman korkeaksi. Kannattaa huomata, että vaihtelevasta työajasta voidaan sopia aina, jos se perustuu työntekijän aloitteeseen. Silloin on syytä olla erittäin varovainen ja selvittää ensin vaihteleva työajan sopimukseen liittyvät työttömyysturvan ja muiden asioiden sudenkuopat Akavan Erityisaloista. Jos nollatyöajasta tai muusta vaihtelevasta työajasta sovitaan työnantajan aloitteesta, työnantajalla tulee olla aidosti vaihteleva työvoimatarve ja työnantajan pitää antaa tästä selvitys. Tuntimäärän toteutuminen pitää tarkistaa tietyn ajan kuluttua.

Käy läpi etätyöjärjestelyt

Sovi, milloin ja millä tavalla etätyötä tehdään. Käy läpi työnantajan kanssa, mitä etätyöllä tarkoitetaan sinun työssäsi, millaiset edellytykset etätyölle etenkin tulkkauksessa on ja kuka varmistaa, että työhön tarvittava välineistö tai työympäristö on kunnossa. Tarkista, millainen työnantajasi vakuutus on – kattaako se etätyön.

Lähtökohtaisesti etätyö ei aiheuta työntekopaikan lisäksi muutoksia työsuhteen ehtoihin tai työsuhteessa noudatettaviin käytäntöihin. Etätyötä tehdessään työntekijä on samassa asemassa kuin työnantajan tiloissa työskennellessään.

Sovi työvälineiden korvaamisesta

Työnantaja vastaa työnteon kannalta tarpeellisten laitteiden ja ohjelmistojen hankinnasta, huollosta ja laitteiden vakuuttamisesta ja niiden aiheuttamista vahingoista. Työntekijän pitää huolehtia hänelle annetuista työvälineistä.

Toimeksiantosuhteessa työskentelevän kannattaa hinnoitella työnsä niin, että hinta kattaa pitkällä aikavälillä myös työvälineistä aiheutuvat kulut.

Tarkista työsuhteen kesto

Tarkista onko kyseessä toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen työsopimus. Määräaikaisesta työsopimuksesta ei kumpikaan sopimuksen osapuoli voi lähtökohtaisesti irtaantua kesken sopimuksen voimassaoloajan. Määräaikaiseen työsopimukseen voi kuitenkin sopia erikseen irtisanomisoikeuden, jolloin työntekijä voisi irtisanoa määräaikaisen työsopimuksen päättymään kesken työsuhteen. Määräaikaiselle työsopimukselle pitää olla peruste: sijaisuus, työn kausiluonteisuus tai muu työnantajan mielestä laillinen määräaikaisuuden peruste. Älä pyydä työnantajaasi kirjaamaan omaa pyyntöäsi perusteeksi.

Entä koeaika?

Usein työsuhteen alkuun sovitaan koeaika, mutta se ei ole välttämättömyys. Koeajan enimmäispituus on kuusi kuukautta. Määräaikaisessa työsopimuksessa koeajan pituus voi olla korkeintaan puolet sopimuksen kestosta, mutta ei kuitenkaan enempää kuin kuusi kuukautta.

Varo näitä

Seuraavat kirjaukset ovat harvoin työntekijälle edullisia. Harkitse siis huolella, jos allekirjoitat nämä:

 • Kiinteä ylityökorvaus, kokonaistyöaika
 • Jatkuva suostumus lisä- ja/tai ylityöhön (viikonlopputyöhön). (Lisä- ja ylitöistä työnantajan pitää lähtökohtaisesti kysyä joka kerran erikseen ja saada työntekijältä erikseen suostumus.)
 • Salassapito työsuhteen päätyttyä.
  • Salassapidosta on määritelty laissa, minkä lisäksi tulkilla on myös ammattinsa perusteella salassapitovelvollisuus. Jos työsopimukseen on määritelty salassapitoa hyvin laveasti, pitkäkestoisesti tai sopimussakolla sanktioiden, harkitse! Jos salassapito jatkuu työsuhteen päätyttyä ilman aikarajaa, salassapitovelvollisuus ei pääty koskaan.
 • Kilpailukielto (työsuhteen päätyttyä)
  • Kilpailu ja sen valmistelu on kielletty työsuhteen kestäessä laissa, mutta työsuhteen päättymisen jälkeinen kilpailukielto on kannaltasi erittäin hankala määräys. Vaikka lain mukaan sille pitäisi olla painava syy, kilpailukieltoja ehdotetaan yleisesti työsopimuksiin. Ole siis tarkkana! Sopimuksessa voi olla kirjattuna myös rekrytointikielto.
 • Sopimussakot
 • Koulutuskustannusten korvaaminen. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos irtisanoudut työstäsi, voit joutua korvaamaan työnantajalle sellaisen koulutuksen kustannukset, jotka työnantaja on maksanut kouluttaakseen sinua työhösi.
 • Sivutyön rajoittaminen enemmän kuin mitä lakiin on kirjattu.
 • Immateriaalioikeuksista sopiminen sinulle epäedullisesti
 • Erimielisyyksien ratkaiseminen välimiesmenettelyssä tai kirjaus oikeuspaikasta

 

Avuksesi

Vähimmäispalkkasuositukset:

Tuntipalkkaisten viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot 1.4.2020–30.4.2022

Kuukausipalkkausten viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot 1.4.2020–30.4.2022

Akavan Erityisalojen työsuhdeneuvonnan yhteystiedot:
https://www.akavanerityisalat.fi/tietoa_meista/yhteystiedot/tyosuhdeneuvonta

Kilpailutukset:

Kilpailutusten tietoja on saatavilla osoitteessa www.hilma.fi

 

Kirjoittaja on Kieliasiantuntijat ry:n toiminnanjohtaja.

Kirjoituksessa tietolähteenä on ollut Akavan Erityisalojen lakimies Juho-Heikki Leppänen.

 

Artikkelin käännös arabiaksi

Tulkki neuvottele sopimuksestasi_arabia (pdf)